Executive Training 

Here is a list of 10 suggestion programs!
Questioning Skill For Management

Questioning Skill For Management

2 Day Training: การฝึกอบรมทักษะการตั้งคำถาม สำหรับผู้บริหาร เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง วันที่ 1: เรียนรู้ ทักษะการถาม พื้นฐาน เพื่อสร้างความร่วมมือ และ กิจกรรมภาคปฏิบัติ วันที่ 2: เรียนรู้ ทักษะ การถามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง การฝึกอบรมนี้ ได้รับชุดหนังสือ คำถาม สำหรับการใช้ในการบริหาร

Performance Evaluation

Performance Evaluation

2 Day Training: การฝึกอบรมการประเมินผลงานและการสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง วันที่ 1: เรียนรู้ การวิเคราะห์ และ การทำแบบฟอร์ม เพื่อการประเมิน ตลอดทั้ง การเขียน เพื่อการประเมิน ที่มีประสิทธิภาพ วันที่ 2: เรียนรู้ การสื่อสารภายหลังการทำประเมิน เพื่อสร้างการยอมรับ และ สร้างความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ต้องการ

CBT For Working People

CBT For Working People

1 Day Training: การฝึกอบรม การคิดเชิงบวกแบบผู้ทำงานมืออาชีพ ผ่านรูปแบบ Cognitive Behaviroal Therapy Morning: เรียนรู้หลักการคิดเบื้องต้นของบุคคล ตามหลัก CBT Afternoon: กิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลัก CBT เพื่อฝึกการคิดเชิงวิเคราะห์ และ สร้างการตระหนักรู้ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยังยืน ทั้งต่อสุขภาพการทำงานและทางใจ

Path Goal Management Program

Path Goal Management Program

4 Days for Success Management: โครงการฝึกอบรม การเตรียมความพร้อมงานบริหารแบบครอบคลุม 4 องค์ประกอบดังนี้ วันที่ 1: Self Management: เรียนรู้การบริหารตนเอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด วันที่ 2: Colleague: เรียนรู้การบริหารเพื่อนร่วมงาน เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี วันที่ 3: Team Management: เรียนรู้การบริหารทีมงาน บนพื้นฐานการพัฒนาและสนับสนุน วันที่ 4: Boss Management เรียนรู้การบริหารผู้บริหาร และ หัวหน้างาน เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายที่ถูกคาดหวัง

Being The Manager

Being The Manager

1 Day Training: การฝึกอบรมเบื้องต้น สำหรับผู้จัดการมือใหม่ เพื่อสร้างการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการทำงานเชิงผู้บริหาร Morning: เรียนรู้การวิเคราะห์ตนเอง จุดอ่อนจุดแข็ง และ ทักษะความสามารถที่สามารถสร้างคุณค่าต่อตนเอง ณ ปัจจุบัน และ ในอนาคต ตลอดทั้ง การเรียนรู้ การวิเคราะห์ ความคาดหวังจากองค์กร และ ทีมงานอย่างเป็นระบบ Afternoon: เรียนรู้การวางแผนและการดำเนิน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย เรียนรู้การบริหารบุคลากรโดยพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Manager Coaching Program

Manager Coaching Program

2 Days: การปูพื้นฐาน ทักษะ และ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การโค้ช ในองค์กรโดยเฉพาะ โดยเน้นการเรียนหลักการพร้อมกับทางทำกิจกรรมตามเนื้อหา เหมาะสำหรับ ผู้บริหารระดับต้น หรือ ผู้บริหารที่ต้องการปูพื้นเรื่องทักษะ การโค้ชในองค์กร วัตถุประสงค์: 1. เรียนรู้ การปรับตัวและปรับแนวคิด เพื่อตอบรับการใช้เทคนิค การโค้ช บุคลากรในองค์กรให้ประสบความสำเร็จ 2. เรียนรู้ ทักษะ การฟังเพื่อสร้างความเข้าใจและความไว้ใจ ในรูปแบบการโค้ช (Active Listening) พร้อมทำกิจกรรม 3. เรียนรู้ ทักษะการโค้ช เพื่อสร้างผลลัพธ์

Constructive Feedback

Constructive Feedback

1 Day Course: การฝึกอบรม การให้คำแนะนำและตอบรับของผู้บริหาร เพื่อสร้างการสนับสนุน และ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก Morning: เรียนรู้ รูปแบบการสื่อสาร และ โครงสร้างการสื่อสาร เพื่อ วิจารณ์ ชื่นชม และ อื่นๆ เพื่อให้เกิดการยอมรับ และ สร้างความน่าเชื่อถือ Afternoon: เรียนรู้เทคนิค การสื่อสารในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง หรือ การสื่อสารในเชิงการคาดหวังการเปลี่ยนแปลงกับกลุ่มพนักงานที่มีผลการทำงานต่ำกว่าเป้าหมาย สร้างรูปแบบการสื่อสารแบบผู้นำ ด้วยเทคนิค และ หลักการ สื่อสารเชิงตอบรับแบบมืออาชีพ

W.O.R.K Communication

W.O.R.K Communication

1 Day Course: การฝึกอบรมรูปแบบการสื่อสารเชิงจิตวิทยา สำหรับคนทำงาน เป้าหมาย: เรียนรู้เทคนิค การเข้าใจเพื่อนร่วมงาน และ สร้างการตอบรับผ่านการสื่อสารที่สนับสนุน และสร้างคุณค่า Morning: เรียนรู้เกี่ยวกับ รูปแบบการสื่อสารของบุคคลในที่ทำงาน ด้วยหลักการสังเกต เชิงจิตวิทยา Afternoon: เรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้รูปแบบการสนทนาเชิงจิตวิทยาผ่านสถานการณ์จริง และ ฝึกเสมือนจริง เพื่อประสิทธิภาพทางการเรียนรู้แบบนำไปใช้ได้จริง

Executive Body Language

Executive Body Language

1 Day Course: การฝึกอบรม ทักษะการแสดงออกของผู้บริหาร เรียนรู้การสร้างภาพลักษณ์ของตนเอง เพื่อให้เกิดการรับรู้เชิงบวก และ เรียนรู้ การเข้าใจผู้อื่น ผ่านการแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง เพื่อการบริหารบุคคลอย่างมืออาชีพ Morning/ช่วงเช้า: เรียนรู้ การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง ของบุคคล และ ทำแบบประเมิน การเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจ และ จุดสังเกต อย่างเป็นระบบ Afternoon: เรียนรู้การแสดงออกทางสีหน้าท่าทางของตนเอง ทั้งด้านบวก และ ด้านลบ เรียนรู้การแสดงบุคลิกภาพ เพื่อให้บุคคลอื่น รับรู้ และ ยอมรับ

Leader Communication Program

Leader Communication Program

2 Days Intensive Course: การฝึกอบรมการสื่อสารเชิงผู้นำในการดึงเอกลักษณ์เฉพาะผู้นำให้เกิดความโดดเด่นและความมั่นใจในตนเอง Day 1: เรียนรู้พื้นฐานการควบคุมสีหน้าท่าทางของตนเองและเรียนรู้ผู้อื่น Day 2: เรียนรู้บุคลิกภาพและลักษณะเด่นทางบุคลิกของตนเอง ฝึกการใช้ และ ควบคุมให้เกิดการรับรู้เชิงบวกจากผู้อื่น

© 2018  M.I.S.S.Consult

The Professional of Psychometric tests & People Development Provider

Being The Manager

1 Day Training: การฝึกอบรมเบื้องต้น สำหรับผู้จัดการมือใหม่ เพื่อสร้างการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการทำงานเชิงผู้บริหาร Morning: เรียนรู้การวิเคราะห์ตนเอง จุดอ่อนจุดแข็ง และ ทักษะความสามารถที่สามารถสร้างคุณค่าต่อตนเอง ณ ปัจจุบัน และ ในอนาคต ตลอดทั้ง การเรียนรู้ การวิเคราะห์ ความคาดหวังจากองค์กร และ ทีมงานอย่างเป็นระบบ Afternoon: เรียนรู้การวางแผนและการดำเนิน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย เรียนรู้การบริหารบุคลากรโดยพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ