MCIC Professional Test
Coaching Workshop
NBTC Revolution
Executive Exercise
PepsiCo_The Future Leader
NIDA
NIDA
NBTC Revolution
Communication Coaching
Memory Wall

Top 10 Of Our Services

Here is a list of 10 favorite programs !
Featured Review

Neuroscience for Competency: บรรลุสมรรถนะผ่านหลักการทำงานของเส้นใยประสาท

November 17, 2015

1/10
Please reload

01

MCIC Psychometric Test Services

แบบประเมิน ทัศนคติ ศักยภาพ และ แนวโน้มทางพฤติกรรมของบุคคล เพื่อการคัดเลือก และ วางแผนพัฒนา บนพื้นฐาน กลุ่ม Norm Thai ที่มากกว่า 40,000 คน

 

02

Future Leader Program

การลงทุนที่ควบคุมผลสำเร็จ กับ Behavioral Consultation โปรแกรมการพัฒนาบนเป้าหมายพฤติกรรมหรือสมรรถนะที่องค์กรคาดหวังแบบหวังผลการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน สำหรับกลุ่ม ดาวเด่น หรือ กลุ่มผู้บริหารขององค์กร  โปรแกรมครอบคลุมทุกมิติของลักษณะพฤติกรรมที่ถูกคาดหวัง

 

03

Psychology for Working People

การฝึกอบรมหลักสูตร "จิตวิทยาสำหรับคนทำงาน" การเรียนรู้หลักการทางบุคลิกภาพของบุคคลที่แตกต่างในที่ทำงาน บริหารการทำงานของตนเองร่วมกับผู้อื่นที่แตกต่างได้อย่างมีประสิทธิาพ

 

04

W.O.R.K Communication 

การฝึกอบรมหลักสูตร "การสื่อสารเชิงจิตวิทยา" การเรียนรู้หลักการสื่อสารด้วยจิตวิทยา หลักสูตรต่อเนื่องของ Psychology for Working People เพื่อบริหารการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และ บริหารสัมพันธ์กับผู้อื่นที่แตกต่างในที่ทำงานอย่างเห็นผลสำเร็จ

 

05

Leadership Test

แบบประเมินสำหรับผู้บริหาร เพื่อตรวจสอบศักยภาพและการเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมกับแสดงแนวโน้มทักษะสำคัญ 5 กลุ่มของผู้นำ (Ref: Cornell University)

 

06

Manager Coaching

โปรแกรมการฝึกอบรม การเป็นโค้ช สำหรับ ท่านผู้บริหาร เพื่อการสร้างเทคนิคการสอนและแนะนำงานแบบโค้ช เรียนรู้เทคนิค รูปแบบ วิธีการ เพื่อการบรรลุเป้าหมายแบบโค้ช ระยะเวลาโปรแกรม 3 วัน เต็มอิ่มกับความรู้และเทคนิคเน้นการลงมือปฏิบัติได้จริงตลอดหลักสูตร

 

07

Executive Communication 

โปรแกรมการฝึกอบรม การสื่อสารแบบผู้บริหาร ภายใต้ระยะเวลา 3 วัน เรียนรู้ตั่งแต่การสร้างภาพลักษณ์ ในแบบตนเอง การควบคุมสีหน้า การอ่านสีหน้าและท่าทางผู้อื่น ตลอดทั้ง การสร้างบุคลิกของตนเองให้มีเอกลักษณ์เพื่อสร้างการจดจำและสร้างอิทธิพลในการสื่อสารแบบผู้นำ เน้นการสร้างบุคลิกภาพแบบเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล เพื่อการเติบโตในฐานะผู้นำ

 

08

Executive Coaching 

โปรแกรมการโค้ชบุคคล ในแบบหนึ่งต่อหนึ่ง สำหรับการคาดหวังผลสำเร็จอย่างแท้จริง ด้วยเครื่องมือลิขสิทธิ์เฉพาะของ MissConsult ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยหลัก Neuroscience และ โค้ชผู้เชี่ยวชาญ ที่หลากหลายผู้เข้าโปรแกรมสามารถเลือกโค้ชที่ไว้ใจและมั่นใจได้ด้วยตนเอง

 

09

Assertiveness Communication

การฝึกอบรม การสื่อสารเชิงรุกแบบผู้ทำงานมืออาชีพ กับการฝึกอบรมเพื่อสร้างความมั่นใจ และ เรียนรู้การสร้างรูปประโยคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับผู้ทำงานที่ต้องการเรียนรู้การสื่อสารที่สร้างความกระชับ สร้างความเชื่อมั่นกับผู้อื่นในที่ทำงาน

 

10

Assessment Centre

ศูนย์ประเมิน สำหรับพนักงานดาวเด่นและกลุ่มพนักงานเป้าหมาย เพื่อทำการคัดเลือก เลื่อนตำแหน่ง ตลอดทั้ง การวางแผนพัฒนา เพื่อทราบถึง ข้อเด่น ข้อจำกัด ด้วยรูปแบบการประเมินที่ครอบคลุมทุกมิติ สร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นต่อผู้เข้ารับการประเมิน สร้างและส่งเสริมรูปแบบการพัฒนาต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

© 2018  M.I.S.S.Consult

The Professional of Psychometric tests & People Development Provider

NBTC Revolution