Our Services

 

การบริหาร คือ การลงทุน ดังนั้น รูปแบบสินค้าและบริการของ MissConsult จึงถูกออกแบบบนพื้นฐาน การประเมินวัดผลสำเร็จต่อการลงทุนของคู่ค้าเป็นหลักสำคัญ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จต่อเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

รูปแบบสินค้าและบริการถูกออกแบบภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อการค้นหา พัฒนา ศักยภาพของบุคคล กระตุ้น และ สร้างแรงจูงใจ เพื่อก่อให้เกิดการเข้าใจศักยภาพของบุคคลอย่างถูกต้องและประสบความสำเร็จด้านการบริหารบุคคลอย่างยั่งยืน

 

Psychometric Test
Executive Training

The Professional Tools หรือ เครื่องมือสำหรับผู้เชี่ยวชาญ ในการช่วยคัดเลือก พัฒนา วางแผน บุคคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

MissConsult มีบริการไม่เพียง แบบประเมินสำหรับ Norm Thai แต่ยังครอบคลุมไปยังแบบประเมินสากลในรูปแบบต่างๆ บนพื้นฐานการทำงานมืออาชีพ สิ่งที่เรานำเสนอย่อมต้องเป็นทางเลือกที่ดีและเหมาะสมที่สุด สำหรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ท่านต้องการ

The Professional Training หรือ การอบรมเพื่อสร้างความแตกต่าง อย่างมืออาชีพ การอบรมไม่เป็นเพียงการอบรมที่ผ่านไปแบบวัดผลไม่ได้

MissConsult ให้บริการการฝึกอบรม ที่ตอบปัญหาท่านผู้บริหารถึงผลความแตกต่างด้านการลงทุนพนักงาน ไม่ต้องเสียเวลากับการคาดหวังผลแตกต่างไมได้ ที่ MissConsult มีการประเมินวัดผลสำเร็จทางการลงทุนด้านการอบรมที่จะทำให้คุณตอบโจทย์ด้านการบริหารได้อย่างมืออาชีพ

Behavioral Consultation

The Professional Consultation หรือ การเปลี่ยนแปลงแบบมุ่งวัตถุประสงค์ หรือ สร้างผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างแท้จริง 


MissConsult ให้บริการการวางแผนพัฒนาในรูปแบบที่ครอบคลุมความต้องการทางด้านพฤติกรรม ทักษะความสามารถในเชิงทัศนคติ ความพร้อมและความรักในองค์กร สำหรับกลุ่มผู้บริหารดาวเด่น หรือ กลุ่มผู้บริหารในอนาคตขององค์กร แบบคาดหวังผลสำเร็จ และติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยลิขสิทธ์เครื่องมือเฉพาะแบบที่ไม่เหมือนใครและสามารถสร้างผลความแตกต่างเชิงรูปธรรมและนามธรรมได้อย่างแท้จริง

Coaching Program

The Professional Person หรือ โปรแกรมสำหรับผู้บริหารมืออาชีพบนพื้นฐานการประเมินวัดผลความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

MissConsult ให้บริการ Executive Coaching หรือการดึงศักยภาพผู้บริหารจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดเป้าหมาย บนพื้นฐานการควบคุมได้และประเมินวัดผลได้ผ่านลิขลิทธ์เฉพาะที่ออกแบบมาสนับสนุน สร้างสรรค์ ทำให้ท่านผู้บริหารรับทราบถึงความสามารถที่แท้จริงของตนเอง ในกรอบเวลาที่กำหนดได้ ด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ เวลาและการลงทุน ของท่านคือเป้าหมายที่สามารถสร้างผลลัพธ์ตอบกลับได้อย่างสูงสุด

Assessment Centre
MC_SpeedUP TM

The Professional Assessment หรือ ศูนย์ประเมินที่สร้างสรรค์และเชี่ยวชาญในการค้นหาศักยภาพบุคคลแบบกำหนดได้

MissConsult ให้บริการการค้นหาศักยภาพทั้งทางด้าน ทัศนคติ ทักษะ ความสามารถ และ การตอบรับกับวัฒนธรรมองค์กร ตามตำแหน่งงานที่ถูกกำหนดบนพื้นฐานการออกแบบและการใช้เครื่องมือที่หลากหลายและมีความทันสมัยในการค้นหาศักยภาพบุคคลได้อย่างครอบคลุม สร้างความเชื่อมั่น ความเป็นมืออาชีพ และ การยอมรับให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างโดดเด่น การคัดเลือกเป็นเรื่องของการประเมินได้เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

The Professional Program หรือ รูปแบบโปรแกรมเพิ่มศักยภาพ ด้วยเทคนิคของประสาทวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาบุคคล

 

MissConsult ให้บริการด้วยหลักการวิทยาศาสตร์การพัฒนาศักยภาพบุคคล ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคคลและการลงทุนที่มีวิสัยทัศน์ขององค์กร โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรด้วยหลักการของสมองและความสมัครใจ คือ หัวใจของการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน MC_SpeedUP คือ โปรแกรมการปรับพฤติกรรมด้วยหลักการสมองทำให้เกิดการเรียนรู้และการยอมรับในรูปแบบธรรมชาติสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่าง

 

© 2018  M.I.S.S.Consult

The Professional of Psychometric tests & People Development Provider