Coaching Program

โปรแกรมการพัฒนาและดึงศักยภาพเฉพาะบุคคล บนพื้นฐานการดำเนินด้วยรูปแบบกระบวนการทางลิขสิทธ์เฉพาะของ MissConsult เพื่อการประเมินถึงผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างเป็นรูปธรรม

Executive Coach

โค้ชผู้บริหาร เพื่อการดึงศักยภาพตามเป้าหมายทางการทำงาน

Mindfullness Coach

โค้ชเพื่อการพัฒนาเป้าหมายส่วนบุคคล

Professional Coach

โค้ช กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ หรือ เฉพาะด้านทางเป้าหมาย

รูปแบบการบริการ แบ่งตามระดับตำแหน่งงาน: 

  • Manager Level : ตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น หรือ กลุ่มพนักงานดาวเด่น

  • Mid Management Level: ตำแหน่งผู้บริหารระดับกลาง 

  • Top Management Level: ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงผู้กำหนดภาพรวมองค์กร

 

การบริการโค้ช เป็นการบริการกลุ่มมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ ดังนั้น รูปแบบกระบวนการได้ถูกออกแบบมาเป็นลิขสิทธ์เฉพาะของ MissConsult เน้นหลักการทางวิทยาศาสตร์ และ จิตวิทยา ตลอดทั้งกระบวนการประเมินในเชิงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการ เพื่อสร้างความเหมาะสมทางวัฒนธรรม และความเฉพาะของบุคคล ในรูปแบบที่ตรวจสอบประเมินผลลัพธ์ทาง พฤติกรรมทางการทำงาน และ ประสิทธิภาพของผลงาน ได้จริง ทำให้ Coaching Program ของ MissConsult เป็นการบริการระดับสูงที่สามารถตรวจสอบผลการดำเนินการทางการลงทุนได้อย่างเป็นรูปธรรม สนใจ ติดต่อขอรายละเอียด และ ตัวอย่างผู้เข้าโปรแกรมและประสบความสำเร็จได้จริง ที่ support@missconsult.com | 02-258-4933

© 2018  M.I.S.S.Consult

The Professional of Psychometric tests & People Development Provider