• KG ProCoach

INNOVATION TOOL for GLOBAL LEADER COMPETITIVENESS


“ทำอย่างไรให้ได้คนที่ สุขุม และ ใจเย็นสำหรับตำแหน่งงานที่ต้องบริการคน?"

“พนักงานขายของเรา เน้นคนที่ชอบการพูด การสื่อสาร และ ชอบความท้าทาย”

“ทำอย่างไรเราถึงจะทำงานร่วมกับหัวหน้าที่ดูเหมือนใจร้อน เอาแต่ใจตัวเองได้ดีนะ...”

จากประโยคข้างบน แสดงให้เห็นถึงลักษณะทางบุคลิกภาพของบุคคล ซึ่ง ณ ปัจจุบัน องค์กรในระดับชั้นนำต่างก็ให้ความสำคัญในด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ ของบุคลากร ทำให้เกิดการใช้เครื่องมือแบบประเมินทางจิตวิทยา โดยเรียกว่า Psychometric Test ซึ่งเป็นที่นิยมและยอมรับในระดับสากลว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือคุณภาพของฝ่ายงานบุคคลขององค์กร

ในประเทศไทยเราพบว่ามีการใช้เครื่องมือแบบประเมินทางจิตวิทยามาในระยะเวลาหนึ่ง และเมื่อเกิดกระแสของ Disruptive Technology ทำให้องค์กรต่างก็ต้องการให้ฝ่ายบุคลากรของตนเอง สนับสนุนการวางแผนบุคลากรที่ทำให้เกิดการตอบรับต่อการเตรียมพร้อมของ Disruptive Technology ซึ่งเห็นได้จาก นโยบายของภาครัฐ ที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี 4.0 ในองค์กรต่างๆให้มากขึ้น หรือ การเน้นเกี่ยวกับ นวัตกรรมในแต่ละองค์กร อย่างไรก็ตาม การเตรียมความพร้อมต่อ Disruptive Technology ไม่ใช่การตอบสนองต่อการใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเท่านั้น แต่เป็นการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเข้ามาหรือการนำเทคโนโลยี มาสนับสนุนเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจ

ด้วยแนวคิดดังกล่าว บริษัท M.I.S.S.CONSULT จึงได้เลือกแบบประเมินจาก Wiley &Inscape ที่ได้ร่วมมือกันสร้างนวัตกรรมของแบบประเมินทางจิตวิทยา เพื่อการพัฒนาบุคลากรให้ตอบรับกับการแข่งขันได้ในระดับสากล ณ ยุค Disruptive Technology ในรูปแบบการเชื่อมต่อข้อมูลทางเทคโนโลยีได้รอบโลกผ่านระบบที่เรียกว่า Myeverythingdisc.com โดยมีความปลอดภัยระดับสูงด้วยมาตรฐานสากล

Everything DiSC คือ ชื่อแบบประเมินที่ถือว่าเป็น แบบประเมิน DiSC ล่าสุดที่ได้รับความนิยมและมีความทันสมัยมากที่สุด พร้อมรูปแบบประเมินที่มีการใช้เทคโนโลยีล่าสุดของการประเมินความน่าเชื่อถือของผู้ทำแบบประเมิน ที่เรียกว่า Adaptive Test ซึ่งเป็นระบบการตรวจประเมินความเชื่อถือได้ของแบบประเมินที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองต่อพฤติกรรมของบุคคลในยุค Digital Technology

การทำแบบประเมินเพียงครั้งเดียว ระบบจะทำการจัดเก็บข้อมูลและทำให้เกิดการเปรียบเทียบข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจในระหว่างคนทำงาน โดยระบบสามารถให้ผู้ใช้แบบประเมินสามารถเปรียบเทียบบุคลิกภาพกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศ หรือ แม้กระทั่งการต้องการเปรียบเทียบบุคลิกภาพ ทัศนคติ กับคู่ค้าทางธุรกิจรอบโลก โดยสามารถทำได้ทันที ไม่จำเป็นต้องเข้าระบบ กรอกข้อมูลให้ยุ่งวุ่นวายอีกต่อไป

นวัตกรรมดังกล่าว ไม่เพียงแค่การเปรียบเทียบเฉพาะในองค์กร แต่สามารถเปรียบเทียบได้กับทุกคนทั่วมุมโลกขอเพียงเขาใช้ Everything DiSC และ อนุญาตให้ทำการเปรียบเทียบได้ ซึ่งยังคงมีความปลอดภัยภายใต้การได้รับอนุญาตจากผู้ทดสอบ ยกตัวอย่างเช่น คุณสมชายจะเดินทางไปเจรจาธรุกิจกับลูกค้าที่วอชิงตัน ดี ซี ก็สามารถส่งข้อความจาก app myeverythingdisc.com บนมือถือไปหาลูกค้า เพื่อขออนุญาตเปรียบเทียบหาแนวทางเพื่อการตอบสนองต่อการทำธุรกิจร่วมกัน เมื่อลูกค้าอนุญาต คุณสมชายก็สามารถดูรายงานได้ทันที แม้นกระทั่งระหว่างอยู่บนเครื่องก็ได้ ทำให้คุณสมชายเตรียมความพร้อม และ สนับสนุนข้อมูล รูปแบบการสื่อสาร ที่ตอบสนองต่อทัศนคติ บุคลิกลักษณะ หรือ นิสัยของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย นักธุรกิจต่างก็เลือกวิธีนี้ เพราะ เป็นการช่วยทำให้การทำธุรกิจร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น

ยกตัวอย่างจากเรื่องของคุณสมชาย เมื่อลูกค้าอนุญาตให้ทำการเปรียบเทียบ เพื่อหาวิธีการทำงานร่วมกันให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด คุณสมชายก็จะได้รายงานแนวทางปฏิบัติ ยกตัวเอย่างเช่น ลูกค้าคุณสมชายชอบข้อมูลที่ตรงประเด็น ชอบเห็นข้อมูลเชิงตัวเลข หรือ กราฟต่างๆ ซึ่งก็สามารถทำให้คุณสมชายโทรบอกทีมงาน และส่งรายงานให้ เพื่อเตรียมความพร้อมทางการประชุมได้อย่างดีที่สุด และ แน่นอนว่า นี้คือ การใช้เทคโนโลยี แบบ Disruptive Technology ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ การสร้างการแข่งขันได้ขององค์กร มนุษย์ หรือ บุคลากร ยังคงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น การตอบโจทย์ต่อการเตรียมความพร้อมต่อ Disruptive Technology คือ การทำให้บุคลากรขององค์กรสามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยรอบโลกมาใช้ประโยชน์แก่ตนเองและองค์กรได้อย่างดีที่สุด

ดังนั้น วันนี้สิ่งที่องค์กรต้องสามารถตอบคำถามให้ตนเองได้ คือ พวกเขาได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและตอบสนองต่อการแข่งขันได้ขององค์กรอยู่หรือไม่ เพราะ เพียงแค่คุณช้า ก็อาจหมายถึง คุณกำลังลดระดับความสามารถทางการแข่งขันได้และความเป็นผู้นำขององค์กรโดยทันที หากสนใจในรูปแบบดังกล่าว สามารถดูข้อมูลได้จาก www.disc-thailand.com หรือ ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ member@missconsult.com

- M.I.S.S.CONSULT.com Copyright 2016-2020: บทความ ข้อความ ข้อมูล รวมความถึง เนื้อหารายละเอียด ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ M.I.S.S.CONSULT Co., Ltd. การเก็บข้อมูล อาจทำได้โดยวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางการค้า สื่อ หรือ ตีพิมพ์ซ้ำ คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ การ ทำซ้ำ เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือ จำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการ ตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที


© 2018  M.I.S.S.Consult

The Professional of Psychometric tests & People Development Provider