• KG ProCoach

ความจริง ทางการทำงาน


ผู้คนทั่วไป ไม่มีความสุข ในการทำงานของพวกเขา

จากผลสำรวจ ผู้ทำงานเพียง 45% มีความสุขกับการทำงานของพวกเขา แต่มีเพียง 29 % ที่มีความรักความชอบหรือ Passion ในงานของพวกเขา และในกลุ่ม 29% นี้ก็พบว่า 100%ของพวกเขาประสบความสำเร็จในการทำงานตามเป้าหมายที่พวกเขาต้องการ

ความเป็นจริงก็คือ การมี Passion ในการทำงานไม่ได้หมายความว่าต้องมีความสุข ความพึงพอใจในการทำงาน ลำพังความสุข ความพึงพอใจในการทำงานไม่ได้ก่อให้เกิดอารมณ์แห่ง Passion ที่ดีได้ หากแต่ ผู้ทำงานที่มี Passion คือ ผู้ทำงานที่สามารถสร้างพันธะสัญญาต่อเป้าหมายและหน้าที่ ที่มีต่อองค์กรได้

ตามที่ได้ขยายความเรื่อง Passion ที่ไม่ได้หมายความถึงความสุข หากแต่หมายความถึง การออกจากพื้นที่สุขสบาย ดังนั้น เป็นอารมณ์แห่งการมุ่งมั่น เอาชนะ ทำให้สำเร็จ แม้จะต้องฝันฝ่าอุปสรรคใดๆ ก็ตาม หรือ เราอาจเรียกได้ว่า เป็นอารมณ์ แห่ง การสร้างความสำเร็จต่อตนเอง อารมณ์ แห่งความรัก ความเชื่อมั่นในตนเองในการทำสิ่งต่างๆ ด้วยรูปแบบอารมณ์แห่งพันธะสัญญาดังกล่าว ทำให้ผู้ทำงานที่มี Passion จะแสดงออกถึง ความใส่ใจงานและองค์กรของพวกเขา พวกเขาไม่ได้มาทำงานเพียงเพราะได้รับเงินเดือน หรือ การเลื่อนตำแหน่ง หากแต่ มาทำงานในฐานะส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย มาทำงานด้วยความรู้สึกถึงความสำคัญของตนเองที่มีต่อองค์กร ส่วนร่วม และ บุคคลที่รับผิดชอบ

How to create Passion at Work

การสร้าง Passion กับการทำงาน ถือเป็นหัวใจสำคัญของการประสบความสำเร็จในการใช้ศักยภาพบุคคล เพราะ มนุษย์ต้องทำงานเพื่อสร้างสรรค์และเรียนรู้ ความสามารถในการค้นหา passion ของตนเองในการทำงานได้ จะทำให้การทำงานเป็นไปด้วยพลังแห่งความกระตือรือร้นและสร้างสรรค์ ทั้งต่อทีมงาน สังคม และ ตนเองได้อย่างเห็นผลสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว บริษัทที่ปรึกษา McKinsey ได้ทำการสำรวจองค์กรที่ประสบความสำเร็จเพื่อหาปัจจัยที่ทำให้เกิดการสร้างการเรียนรู้และการปรับตัวจนประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน พบว่า การที่พนักงานมี Passion ในการทำงาน ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการสร้างผลงานที่ดีให้เกิดขึ้นแก่องค์กร โดยมีการประเมิน ถึง ประเภทของ Passion ที่จะเกิดในกลุ่มพนักงาน ออกเป็น 6 กลุ่มสำคัญดังนี้ 1. Passion for Knowledge กลุ่มที่ให้คุณค่ากับ ความรู้ การเรียนรู้ 2. Passion for Results กลุ่มที่ให้คุณค่ากับ ผลลัพธ์ การเห็นผลสำเร็จ 3. Passion for Creativity กลุ่มที่ให้คุณค่าต่อการคิดสร้างสรรค์ การคิดต่าง 4. Passion for People กลุ่มที่ให้คุณค่าต่อการสร้างสัมพันธ์ การรู้จักผู้คน 5. Passion for Leading กลุ่มที่ให้คุณค่าต่อการเป็นผู้นำ การได้นำ 6. Passion for Tradition กลุ่มที่ให้คุณค่าต่อการอนุรักษ์ การมีแบบแผน ความยั่งยืน

ทั้ง 6 กลุ่มข้างบน คือ ความประเภทของ Passion ที่แสดงออกในระดับที่แตกต่างกัน ส่งผลทำให้ผู้ทำงานได้รับแรงกระตุ้นจูงใจที่แตกต่างกัน ถ้าผู้ทำงานสามารถเรียนรู้ Passion ที่ถูกต้องของตนเองได้ พวกเขาย่อมสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของตนเองได้อย่างดีที่สุด ส่งผลต่อการทำงานด้วยแรงปรารถนาในการสร้างสรรค์และการใช้ศักยภาพของตนเองอย่างดีที่สุด

ดังนั้นจำเป็นต้องเข้าใจว่า Passion มีอยู่แล้วในตัวของบุคคล ในการเรียนรู้การค้นหา Passion แท้จริงแล้ว คือ การค้นหาภายในตัวของบุคคล โดยมีรูปแบบดังนี้

1. Being Passionate about what you DO – มีความสัมพันธ์ มีอารมณ์ร่วมกับสิ่งที่คุณทำ สิ่งนี้คือพื้นฐานของการสร้างจุดร่วมความสนใจและความเชื่อ ดังนั้น จงถามตัวคุณเองว่า มีอะไรในสิ่งที่คุณทำและคุณชอบ? 2. Being Passionate about Why you do it – มีความสัมพันธ์ มีอารมณ์ร่วมกับ เหตุผลที่คุณทำสิ่งที่คุณทำอยู่ อาจจะเป็นสิ่งง่ายๆ เช่น การได้รับเงินเดือน เพื่อครอบครัว หรือ อื่นๆ แล้วคุณละ ทำไมคุณถึงทำงานนี้? 3. Being Passionate about How you do it – มีความสัมพันธ์ มีอารมณ์ร่วมกับ วิธีการและแนวทางที่คุณทำสิ่งที่คุณทำอยู่ คุณชอบรูปแบบ หรือ วิธีการอะไรในการทำงานของคุณ? 4. Being Passionate about Who you do it for – มีความสัมพันธ์ มีอารมณ์ร่วมกับ สิ่งหรือบุคคลที่คุณทำสิ่งนี้เพื่อเขา คุณละ ทำเพื่อใคร? และ เขามีค่ากับคุณเพียงใด?

จากตัวอย่างคำถามด้านบน สิ่งที่สำคัญ และกำหนดรูปแบบ Passion ได้อย่างมีคุณค่าและดำรงอยู่อย่างสม่ำเสมอคือ ตัวของคุณเอง โดยคุณสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมและบุคคลรอบตัวให้เกิดแรงสนับสนุนต่อคุณได้ เพื่อการส่งต่อแรงต่อเนื่องในตัวของคุณสำหรับ การมี Passion และ ประสบผลสำเร็จในการทำงาน

โดยหลัก 4 ข้อด้านล่าง คือ แนวทาง การสร้าง Passion ให้เกิดขึ้นแก่ตัวคุณอย่างสม่ำเสมอ เพียงคุณวางแผนการพัฒนาตนเองและหาแนวทางการใช้อย่างถูกต้อง คุณก็จะสามารถสร้างแรงพลัง Passion ให้ตนเองได้อย่างเพียงพอ

1. Communication: ฝึกเรื่องการสื่อสาร ที่ควรทำให้เกิดทักษะและประสิทธิภาพที่ดี สนับสนุนต่อการสร้างผลลัพธ์และความสัมพันธ์ การสื่อสารที่ดี คือ การสื่อสารที่เกิดขึ้นทั้งสองฝั่ง ดังนั้น ในการทำงาน ควรฝึกตนเองให้สื่อสาร ได้อย่างชัดเจนถึงสิ่งที่ต้องทำ สิ่งที่ทำแล้ว และ สิ่งที่ต้องการการสนับสนุน

2. Growth and Development: การเติบโตและการพัฒนา เป็นสิ่งที่จะทำให้คุณรู้สึกถึงพลังงานและคุณค่าในตนเอง ดังนั้น การฝึกตนองในการรักการเรียนรู้ การพัฒนา และ การวางแผน การเติบโตอย่างเป็นลำดับขั้นตอนจะทำให้คุณรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลง และ พลังงาน ตลอดทั้งคุณค่าในตนเอง

3. Recognition and appreciation: การถูกยอมรับและการถูกชื่นชม หาทางดำเนินการได้ด้วยตนเอง ผ่านการเสียสละตนเองในการช่วยเหลือ สนับสนุน การทำงานของหัวหน้า ทีมงาน โดยไม่มองว่า เป็นภาระ หรือ นอกเหนือความรับผิดชอบ เพราะ หากไม่มีคนให้การยอมรับ หรือ ชื่นชมคุณ สิ่งที่คุณทำได้ คือ การสร้างคุณค่าเพิ่มเติม ผ่านการช่วยเหลือ สนับสนุน คนอื่น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และ ยอมรับในตัวคุณ ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น คือ รู้จักคุณมากขึ้น เข้าใจคุณมากขึ้น การมองอย่างละเอียดและพิจารณาย่อมเกิดขึ้นตามมาเอง

4. Trust and Confident: การสร้างความไว้ใจได้ และ การสร้างความมั่นใจ สามารถสร้างได้ โดยการรักษาคำสัญญา และ การรักษาคำพูด กรอบเวลาการทำงาน ตลอดทั้ง การทำให้เกิดความน่าเชื่อถือในสิ่งที่รับปาก หรือ รับผิดชอบ ทำได้ ทำไม่ได้ มีการแจ้งบอกล่วงหน้า เป็นต้น

ทั้ง 4 ข้อ คือ องค์ประกอบในการเพิ่มพลังงานทางใจ และ ทำให้คุณสามารถเป็นบุคคลที่สร้าง Passion ที่ตอบสนองต่อการเติบโตของตนเองได้ โดยไม่ต้องอาศัยหรือต้องพึ่งพิงจากแหล่งอื่น

เชื่อมั่นในตัวคุณ สร้าง Passion ด้วยตัวของคุณเพื่อการเติบโต เพราะเราเชื่อว่า มนุษย์ คือ สิ่งที่พระเจ้าสร้างให้พัฒนาได้อย่างที่ไม่มีวันสิ้นสุด

Copyright 2016-2020: บทความ ข้อความ ข้อมูล รวมความถึง เนื้อหารายละเอียด ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ MissConsult Co., Ltd. การเก็บข้อมูล อาจทำได้โดยวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางการค้า สื่อ หรือ ตีพิมพ์ซ้ำ คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ การ ทำซ้ำ เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือ จำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการ ตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

#selfdevelopment

© 2018  M.I.S.S.Consult

The Professional of Psychometric tests & People Development Provider