• Career Coach., MissConsult.com

Recruitment People


กระบวนการคัดเลือกพนักงานกับการตั้งคำถามที่จะช่วยให้คุณมั่นใจกับการตัดสินใจคัดเลือกพนักงานที่เหมาะสมกับความต้องการ

ในองค์กรของคุณ มีคนที่มีความสามารถ และลักษณะทางนิสัยที่เหมาะสมที่สามารถทำงานในตำแหน่งงานที่ต้องการได้เป็นอย่างดีหรือไม่ หรือลองถามตัวคุณเองว่า คุณเคยมีประสบการณ์ที่ไม่พอใจในเรื่องเกี่ยวกับ การขาดงาน ทัศนคติในการแก้ปัญหา และการจัดการด้านบุคคลเพื่อให้งานออกมาได้ดีอย่างที่สุดหรือไม่ ถ้ามี แน่นอนปัญหาดังกล่าว เกิดจากความผิดพลาดด้านการคัดสรร หรือกระบวนการคัดเลือกพนักงานนั่นเอง

เพราะพนักงานมีความสำคัญมากที่สุดในองค์กร ดังนั้น กระบวนการคัดสรร จึงมีความสำคัญมาก ถ้าคุณคัดเลือกผิดพลาด เลือกคนผิดเข้ามาทำงาน คุณจะพบกับปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นผลการทำงานที่ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ นอกจากนั้นยังส่งผลโดยรวมกระทบไปยังหน่วยงานที่สำคัญอื่น เช่น เป็นไปได้ว่า พนักงานที่ผิดพลาดคนนั้น อาจทำลายลูกค้าของบริษัท ด้วยรูปแบบการทำงานที่ไม่ได้มาตรฐาน ตลอดจนทำลายความน่าเชื่อถือ และผลกำไรขององค์กรของคุณโดยไม่รู้ตัว

แต่ก็แปลกที่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการคัดสรรพนักงานเป็นจำนวนมากที่มองข้ามความสำคัญและไม่ขวนขวายหาลู่ทางที่จะทำงานด้านนี้ให้ได้มีประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่กว่าจะรู้สึกตัวและรีบเร่งพัฒนาทักษะก็ต่อเมือได้รับคำตำหนิ ด้านปัญหาพนักงานทำงานได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือ ปัญหาพนักงานลาออก หรือ ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อกำไรขององค์กรกำลังเข้าขั้นอันตราย

เพราะฉะนั้น ผู้ที่ทำหน้ที่คัดสรรและแต่งตั้งพนักงาน ไม่ว่าจะเป็น พนักงานระดับบริหารหรือแม้แต่พนักงานระดับปฏิบัติการ (ซึ่งในอนาคตก็อาจเป็นระดับบริหารได้) ก็ตาม จะต้องทุ่มเทความพยายาม ระดมทักษะในทุกๆด้านที่จะทำงานนี้ให้สำเร็จ

ถ้ากล่าวกันโดยแท้จริงแล้ว ผู้จัดการคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบเบื้องต้น ในกระบวนการนี้ เพราะด้วยคำจำกัดความของผู้จัดการ คือ บุคคลที่ทำให้งานสำเร็จโดยผ่านคนอื่น และความหมายนี้ งานอันดับแรกคือ การคัดเลือกคนให้ถูกต้องและเหมาะสมอย่างที่สุด สำหรับตำแหน่งงาน ถ้าในฐานะของผู้จัดการ แล้วไม่สามารถคัดเลือกคนที่เหมาะสมได้ดีโดยเฉพาะทีมงานภายใต้การบริหารของผู้จัดการท่านนั้นย่อมไม่มีประสิทธิภาพ

บุคลากร

คน คือ ผู้สร้างองค์กร ก็สามารถทำลายได้

คน คือ ผู้ผลิตและส่งสินค้า

คน คือ ผู้ทำงานด้านบริการ

ดังนั้น คนเปรียบเสมือนเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตขององค์กร

A Key part of Hiring process is developing good questions to ask in the interview !

กุญแจที่สำคัญของกระบวนการคัดเลือกพนักงาน คือ การใช้คำถามที่ดีเพียงพอสำหรับการถามผู้สมัคร คุณจำเป็นต้องรู้ว่า อะไรคือสื่งที่คุณต้องการทราบจากผู้สมัคร และทำการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสัมภาษณ์ผู้สมัคร ถ้าคุณไม่เตรียมพร้อมดีพอ คุณกำลังดำเนินอยู่บนความเสี่ยงของการสัมภาษณ์งานในรูปแบบทั่วๆไป ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามทั่วไป และในที่สุดคุณก็จะตกลงคัดเลือก หรือว่าจ้างผู้สมัครเท่านั้น เพราะความรู้สึกของคุณ เพราะคุณชอบเขาหรือเธอ หรือเพราะว่า คุณคิดว่าเขาเป็นคนที่ดูดีและน่าจะทำงานได้ดีที่สุดสำหรับตำแหน่งงานนั้น

- M.I.S.S.Consult.com Copyright 2016-2020: บทความ ข้อความ ข้อมูล รวมความถึง เนื้อหารายละเอียด ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ MissConsult Co., Ltd. การเก็บข้อมูล อาจทำได้โดยวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางการค้า สื่อ หรือ ตีพิมพ์ซ้ำ คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ การ ทำซ้ำ เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือ จำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการ ตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

#career

© 2018  M.I.S.S.Consult

The Professional of Psychometric tests & People Development Provider