• Career Coach., MissConsult.com

ระบบพี่เลี้ยง (Mentor) เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโต และประสบความสำเร็จ


ในปัจจุบัน โลกของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกำลังเข้าสู่ยุคที่ผู้ทำงานที่เกิดในช่วงยุคเบบี้บูเมอร์กำลังจะเกษียณ ทำให้หลายตำแหน่งงานในระดับผู้บริหารจะว่างลง

ซึ่งตำแหน่งงานเหล่านี้คือโอกาสสำหรับคุณ!!

แล้วคุณจะมีวิธีการอย่างไรเพื่อแข่งขันกับคนที่มีประสบการณ์มากกว่าได้อย่างไร

การหาพี่เลี้ยง (Mentor) จึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยคุณในการเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้

Mentor (ผู้ให้คำปรึกษา หรือ พี่เลี้ยง) คือ บุคคลที่แสดงออกในบทบาทของการเป็นที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้ ผู้ให้การสนับสนุน ผู้ให้ความรู้ และ ที่ปรึกษาที่ชาญฉลาดให้กับบุคคลอื่น

Mentor จะต้องเสียสละ และ มีความเข้าใจพื้นฐานในการเป็นที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง เพื่อการสนับสนุนการเรียนรู้ การพัฒนา และ การประสบความสำเร็จสูงสุดของบุคคลอื่น โดย 'เสียสละ’ หมายถึงว่าในขณะที่เป็นพี่เลี้ยง ผู้เป็นพี่เลี้ยงมักจะได้รับประโยชน์ในทางจากความสัมพันธ์ โดยอาจเป็นทางอ้อม ดังนั้น การเป็นพี่เลี้ยงจำเป็นต้องมุ่งให้ความสำคัญในด้านเป้าหมายของการพัฒนาผู้รับการพัฒนา หรือ น้องเลี้ยง (Mentee/Protégé) เพราะ การเป็นพี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เกิดขึ้นเมื่อมุ่งเน้นอย่างชัดเจนในความต้องการของเป้าหมายและความท้าทายของคนที่กำลังรับการปรึกษาหรือน้องเลี้ยงเป็นสำคัญ

คุณลักษณะที่ดีและบทบาทสำคัญสำหรับ Mentor มีดังนี้

1. ต้นแบบที่ดี (Role Model) จำเป็นต้องแสดงคุณลักษณะทางพฤติกรรม การกระทำที่ดีเป็นต้นแบบได้

2. ผู้สอน (Coach) จำเป็นต้องสอน แนะนำ ทำให้เกิดการมองเห็นภาพกว้าง การใช้ศักยภาพที่ชัดเจน กระตุ้นจูงใจ และ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี ลด และ หลีกเลี่ยง ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น

3. ตัวแทน (Broker) เป็นเสมือนตัวแทนที่จะมองหาโอกาส ให้คำแนะนำ และ สนับสนุน เพื่อการประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

4. ผู้สนับสนุน (Advocate) เป็นผู้สนับสนุน ทำให้เกิดโอกาสในการแสดงผลงาน การได้รับโอกาสเพื่อการแสดงความสามารถเพื่อการเจริญเติบโตได้อย่างดีที่สุด ตลอดถึงการให้กำลังใจ ความเชื่อมั่นในการพัฒนาเปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างกลุ่มคนที่เหมาะในการเป็นพี่เลี้ยงของคุณ คือ:

- ผู้บริหารระดับสูง ที่มีประสบการณ์ในประเทศที่บริษัทของคุณกำลังขยายไป เช่น ในตลาดที่กำลังขยายอย่างจีนหรืออาเซี่ยน สร้างและพัฒนาบุคคลากรเติมความคิดในการเข้าสู่ระดับโลก

- เพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์ อาจเป็นเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงก็ได้ เพื่อที่จะได้เปิดมุมมองที่กว้างขึ้นในสายงานของบริษัทอื่นบ้าง

- ผู้บริหารระดับกลาง หรือ ผู้จัดการ ลองคิดในมุมมองลูกค้าและดูว่าอุตสาหกรรมเป็นอย่างไรในมุมมองคนอื่นที่มีต่อบริษัทคุณ

ดังนั้นการประสบความสำเร็จในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยง หรือ น้องเลี้ยง ต้องเริ่มจากสิ่งที่สำคัญ คือ ความเข้าใจในตนเอง ถึง จุดเด่น จุดที่ควรให้ความสนใจ ตลอดทั้ง รูปแบบลักษณะทางบุคลิกภาพของตนเอง เพื่อทราบถึงข้อจำกัด และ ข้อควรใส่ใจ เพื่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการพัฒนาได้อย่างดีที่สุด

- M.I.S.S.Consult.com Copyright 2016-2020: บทความ ข้อความ ข้อมูล รวมความถึง เนื้อหารายละเอียด ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ MissConsult Co., Ltd. การเก็บข้อมูล อาจทำได้โดยวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางการค้า สื่อ หรือ ตีพิมพ์ซ้ำ คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ การ ทำซ้ำ เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือ จำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการ ตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที


© 2018  M.I.S.S.Consult

The Professional of Psychometric tests & People Development Provider