• Career Coach., MissConsult.com

การตัดสินใจของ"ผู้นำ"


การตัดสินใจ เป็นหน้าที่ที่สำคัญของผู้นำหรือผู้บริหาร ที่ต้องมีศักยภาพในการค้นหาความจริง และ ประเมินสถานการณ์ก่อนทำการตัดสินใจ ว่าควรทำหรือไม่ควรทำและเพราะอะไร

เมื่อตัดสินใจแล้ว ก็จะต้องการวางแผนและกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่แน่นอน ชัดเจน สามารถวัดผลได้เกิดขึ้น

("ผู้นำ" ในที่นี้หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้าและเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจ)

ก่อนที่เราจะเรียนรู้กฎของการตัดสินใจ เรามาทราบการตัดสินใจของผู้นำ ตามหลักของ อาจารย์ เออเนสท์ เดล (Ernest Dale) มหาวิทยาลัยเพ็นซิลวาเนีย อธิบายลักษณะการตัดสินใจ

ไว้ 5 รูปแบบ ดังนี้

1. แบบดีเลิศ Ideal decision-maker

ผู้ที่ตัดสินใจแบบนี้ จะใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในทุกๆทางมาเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ สมเหตุสมผล ตามข้อมูล สถิติ และ หลักฐานต่างๆที่สามารถรวบรวมได้เพื่อให้เกิดภาวการณ์ตัดสินใจที่สมบูรณ์ที่สุด

2. แบบคล้อยตาม Receptive decision-maker

เป็นของผู้ตัดสินใจที่รับเอาผลสรุป รายงานและข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชามาดำเนินการ โดยที่ตนเองไม่ต้องใช้ความคิดตัดสินใจด้วยตนเอง ถ้าข้อเสนอแนะนั้นดี ถูกต้อง ตรงไปตรงมา ก็จะบังเกิดผลดีต่อการบริหารและการดำเนินงาน แต่ถ้า เป็นไปในทางลบ ก็อาจทำให้เกิดผลร้าย เช่น ถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาตั้งใจจะประจบ มีอคติ หรือ มีความรู้ไม่จริงในเรื่องดังกล่าว ข้อเสนอแนะนั้นอาจไม่ถูกต้องและเป็นอันตรายต่อการนำไปใช้

3. แบบช่วงชิง Exploiting decision- maker

ผู้ตัดสินใจที่ชอบขโมยความคิดใหม่ๆของผู้อื่นมา แล้วบอกว่าเป็นความคิดของตนเอง ซึ่งมักจะเป็นที่รังเกียจ และ ไม่น่านับถือ แก่บุคคลอื่นๆในกลุ่มคนทำงาน เพราะแสดงให้เห็นว่า เป็นคนทุจริต และ ไม่จริงใจ

4. แบบปะแต่ง Collection decision-maker

ผู้ตัดสินใจแบบนี้ใช้วิธีฉวยโอกาส ใช้วิธีการตัดสินใจแบบปะหน้าปะจมูก หรือใช้สถานการณ์แวดล้อมช่วยในการตัดสินใจ ทำให้การตัดสินเกิดความผิดพลาดได้ง่าย เพราะตนเองไม่รู้จริง เพียงแต่เออ ออ หรือ ใช้สิ่งแวดล้อมช่วยในการตัดสินใจ อันตรายมากแก่การนำไปใช้ และมักจะโยนความผิดให้แก่คนอื่นหรือสิ่งอื่นๆ ทำให้ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังในการตัดสินใจครั้งต่อไป

5. แบบการตลาด Market decision-maker

ผู้ตัดสินใจแบบนี้ ใช้วิธีการซักถามเอาจากหลายๆคนๆ โดยที่ตนเองก็ไม่มีความรู้ในด้านนั้นมากนั้น ทำให้ใช้วิธีการถามจากหลายๆคน แล้วเลือกจากคนที่ดูดีหรือเลือกจากที่คนเห็นด้วยมากสุด ซึ่งอาจทำให้ผิดพลาดและไม่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกน้องได้

กฎของการตัดสินใจ

การตัดสินใจเป็นบทบาทที่สำคัญของผู้นำ ดังนั้น การตัดสินใจที่ดีควรเป็นแบบดีเลิศ เพราะจะได้รับการยอมรับ และ เป็นที่นับถือในกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งกฎการตัดสินใจที่ดีเลิศควรประกอบไปด้วย

1. ค้นหา รวบรวมข้อมูลและ สถิติที่ถูกต้อง และ เชื่อถือได้ 2. วิเคราะห์ และ ประเมิน ข้อมูลและสถิตินั้นเพื่อหาความเป็นไปได้ก่อนการตัดสินใจ อย่ามอง

อะไรเพียงด้านเดียว โดยเด็ดขาด 3. ต้องมีความกล้า และ ใจกล้า รวมทั้ง ใจกว้าง 4. เลือกจังหวะเป็น รู้จักเวลาที่ถูกต้อง 5. รู้จักการยืดหยุ่น ตามสถานการณ์และเวลาที่เปลี่ยนไป การตัดสินใจควรจะเหมาะสมใน

สถานการณ์ และ เวลา ที่ต้องการ ุ6. ต้องรู้จักการประสานงานกับคนอื่นเป็น และ มอบหมายงานเป็น 7. ต้องเรียนรู้ในการติดตาม และ ประเมินผลงานที่มอบหมาย รวมทั้งเป้าหมายที่ตั้งไว้

เพียงเรียนรู้กฎการตัดสินใจข้างบน และ นำไปเป็นพื้นฐานในการตัดสิน คุณก็จะสามารถเป็นหนึ่งในผู้มีการตัดสินใจที่ดีได้ โดยสามารถฝึกได้ตั่งแต่ยังไม่เป็นผู้นำใคร เพราะรับรองได้ว่า ด้วยหลักการตัดสินใจดังกล่าว สามารถทำให้คุณมีศักยภาพมากพอที่จะได้เป็นผู้นำทีม หรือ คนอื่นๆในไม่ช้า รวมทั้ง การได้รับความนับถือ และ การตัดสินของคุณด้วยเช่นกัน

- M.I.S.S.Consult.com Copyright 2016-2020: บทความ ข้อความ ข้อมูล รวมความถึง เนื้อหารายละเอียด ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ MissConsult Co., Ltd. การเก็บข้อมูล อาจทำได้โดยวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางการค้า สื่อ หรือ ตีพิมพ์ซ้ำ คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ การ ทำซ้ำ เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือ จำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการ ตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

#leadership

7,609 views

© 2018  M.I.S.S.Consult

The Professional of Psychometric tests & People Development Provider