• M.I.S.S.Consult

การสร้างขวัญ กำลังใจ


การสร้างขวัญ กำลังใจ

ช่วงเวลาที่ทุกสิ่งดูตึงเครียด หรืออยู่ในภาวะการเปลี่ยนแปลง การกดดัน บางทีส่ิงที่เป็นปัญหาสำคัญของทีมงานคุณก็คือ กำลังใจ ! ในฐานะผู้บริหาร คุณมีความสามารถในการสร้างขวัญ กำลังใจ ในระดับใด?

บางทีอาจเป็นเรื่องง่ายๆที่ทีมงานของคุณ เห็นภาวะความไม่มั่นคงจากเพื่อนของพวกเขา การได้ยินข่าวร้ายต่างๆที่ส่งผ่านสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หรือ การพูดบอกต่อๆกันมา ดังนั้น ทำอย่างไรให้ทีมงานของคุณยังคงมีขวัญกำลังใจที่ดี และ คิดในทางบวก ถึงแม้นพวกเขาจะอยู่ท่ามกลางบุคคลดังกล่าว?

คุณเคยมีคำถามประเภทนี้ไหม “เราจะรู้ได้ยังไงว่า ทีมงานของเรากำลังมีปัญหาหรือมีภาวะความเครียดอยู่?” หรือ “เราเป็นนักสังเกตที่ดีเพียงพอที่จะบอกได้ไหมว่า คนไหนในทีมงานของเรา พวกเขากำลังมีปัญหา หรือ กำลังพบความเครียดอยู่?”

คำถามดังกล่าว คือ การมองหาสัญญาณเบื้องต้นที่ทำให้คุณรู้ว่า ทีมงานของคุณคนไหนที่กำลังหมดกำลังใจ และ กำลังอยู่ในภาวะอ่อนแอต่อการทำงานภายใต้ความกดดัน หรือ การเปลี่ยนแปลงที่คุณหรือทีมผู้บริหารกำลังดำเนินการอยู่ ข้อมูลวันนี้ เราจะพาคุณมีเรียนรุ้ การสร้างขวัญ กำลังใจ กันอย่างง่ายๆ กับ M.I.S.S.Consult คะ

4 สัญญาณอย่างง่าย

ที่คุณจะสามารถสังเกตุเห็นได้เมื่อทีมงานของคุณกำลังประสบปัญหาด้านกำลังใจ

 • ผลการปฏิบัติงานตำ่ลงเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานที่ผ่านมาของเขา

 • มีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ เหนื่อยง่าย มีปัญหาด้านนำ้หนักตัว (ขึ้นหรือลดลงผิดปกติ) เป็นโรคกระเพาะ เป็นต้น

 • มีภาวะทางอารมณ์ไม่มั่นคง เช่น ซึมเศร้า การพูดปกป้องตนเองจากทุกสิ่ง และ โกรธง่ายๆกับเรื่องธรรมดา

 • หลีกเลี่ยงการเข้ากลุ่มกับเพื่อนหรือทีมงานที่เคยเข้ากลุ่มด้วย เป็นต้น

4 สัญญาณข้างต้นเป็นตัวอย่างที่ง่ายที่สุดที่คุณสามารถสังเกตได้จากทีมงานที่กำลังประสบปัญหาด้านขาดกำลังใจ ดังนั้น ถ้าคุณพบสัญญาณดังกล่าวในทีมงานของคุณ คุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเร่งด่วน โดยเข้าไปมีส่วนร่วมกับแผนการพัฒนาบุคคล เช่นการฝึกอบรมหรือการปรับพฤติกรรมด้าน การจัดการความเครียด

เมื่อปัญหาด้านกำลังใจเข้ามาสู่ทีมงานของคุณ นับเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถอย่างยิ่งของคุณถ้าคุณคือ หัวหน้างาน !

โดยเฉพาะถ้าองค์กรของคุณอยู่ในภาวการประหยัดงบประมาณ โดยอาจไม่สนับสนุน การจัดสัมมนานอกสถานที่ หรือ การจัดกิจกรรมใดๆ ในระหว่างนี้ แล้วคุณจะทำได้ดีที่สุดอย่างไร? วันนี้ เรามีคำแนะนำดีๆ มาบอกคุณ !

4 คำแนะนำที่คุณสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

 1. กระตุ้น และ สนับสนุน ให้ใส่ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน: หลายผลสำรวจแสดงให้เห็นว่า คนเราจะรู้สึกตื่นเต้นและสดชื่นขึ้นเมื่อพวกเขาได้รับโอกาสให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องที่พวกเขาเชี่ยวชาญ ดังนั้น ลองพิจารณาดูว่าทีมงานของคุณ มีความเชี่ยวชาญด้านใดเป็นพิเศษ และ ลองให้พวกเขาได้แสดงความสามารถด้านนั้นในงานของพวกเขาเอง

 2. การเปลี่ยนสถานที่: สำหรับผู้บริหารระดับสูง ที่มีปัญหาด้านขาดกำลังใจ คุณอาจจะพิจารณาให้พวกเขาสามารถทำงานจากที่บ้านได้ในบางวัน เพื่อเป็นการแสดงถึงความไว้ใจในการทำงานของพวกเขาและยังทำให้พวกเขารู้สึกสดชื่น และ ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองไปจากปกติ (วิธีการนี้ กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในยุโรป และ อเมริกา)

 3. การพูดกระตุ้น จูงใจ ให้ความใส่ใจ: แสดงให้พวกเขาเข้าใจถึงโอกาสการทำงานที่พวกเขาถนัด สำหรับการทำงาน การได้พูดและแสดงให้ทีมงานเห็นว่า ในภาวะที่พวกเขาเข้าใจว่าไม่เกิดผลดีกับพวกเขาหรือ ภาวะที่พวกเขารู้สึกเครียดในการทำงานที่กดดัน ถ้าคุณพูดให้พวกเขาเข้าใจว่า เรื่องดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพวกเขาและนับเป็นโอกาสของพวกเขาที่จะได้ทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสามารถที่แท้จริงของพวกเขาได้ดีที่สุด

 4. การกล่าวชมเชย การแสดงการรับรู้ในความสำเร็จ ความสามารถ:ในฐานะของผู้จัดการ คุณจำเป็นต้องทราบบทบาทของคุณเองว่า คุณเป็นคนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในองค์กร ดังนั้น เมื่อทีมงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นใคร ถ้าพวกเขาได้ทำสิ่งดีๆ หรือ เรื่องดีๆให้เกิดขึ้น อย่าลืมที่จะกล่าวขอบคุณ หรือ แสดงความชื่นชมพวกเขาในเรื่องดังกล่าว มีผู้จัดการจำนวนมากที่ไม่ชอบแสดงออกในเรื่องดังกล่าวกับลูกน้องหรือทีมงาน ทำให้ระดับความสัมพันธ์และความผูกพันธ์ระหว่างทีมงานไม่เกิดขึ้น ดังนั้น การบริหารรุ่นใหม่ คุณจำเป็นต้องทำให้มั่นใจว่า คุณสร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นในทีมงานของคุณ

การสร้างความเป็นนำ้หนึ่งใจเดียวกัน

เมื่อต้องการสร้างขวัญกำลังใจ การสร้างนำ้หนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึ้นในทีมงาน คือ หัวใจ สำคัญ ที่จะทำให้ทุกคนมีขวัญ กำลังใจ ที่ดี อยู่เสมอ

เป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับผู้บริหารทุกท่าน ที่จะทำให้ทีมงานทำงานแบบเป็นหนึ่งเดียวกันในเรื่องที่ต้องการ โดยเฉพาะในกรณีที่องค์กรมีความต้องการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้น การทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน มีความรักต่อกัน รวมพลังกัน มากกว่าการคิดนอกเรื่อง เป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างย่ิง

สำหรับภาวะการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านข่าวสาร ความสับสน และ การต้องการพัฒนาองค์กรให้ทันคู่แข่งเกิดขึ้น คุณจะทำอย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่า ทีมงานของคุณจะไม่สับสน และ มุ่งประเด็นไปยังสิ่งที่เป็นเป้าหมาย ทำงานอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากที่สุด?

หัวข้อข้างล่างเป็นคำแนะนำง่ายๆที่คุณสามารถนำไปปฏิบัติได้

 1. เริ่มที่ตัวคุณ : ถ้าคุณต้องการให้ทีมงานของคุณมุ่งประเด็น มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน คุณจำเป็นต้องเริ่มที่ตัวคุณเองก่อน ใช่แล้ว หลายๆผู้บริหารชอบที่ลืมว่าพวกเขาคือผู้นำ ดังนั้น ทีมงานของพวกเขาจะมองผู้บริหารของพวกเขาก่อนเสมอ เมื่อมีเรื่องใดๆเกิดขึ้น พวกเขาต้องการรู้ว่า ผู้บริหารของพวกเขาจะทำอย่างไร ดังนั้น การเริ่มต้นที่ผู้บริหารก่อนเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง คุณจำเป็นต้องเป็นคนที่มุ่งประเด็น แสดงความรักในทีมงาน องค์กร และ แสดงให้ทีมงานของคุณเห็นว่า คุณใส่ใจในเรื่องดังกล่าวเพียงใด และ แสดงความกระตือรือร้นให้พวกเขาเห็นว่า การมุ่งประเด็น การทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทีมงานประสบความสำเร็จได้ดีเพียงใด

 2. ตั้งเป้าหมาย การตั้งเป้าหมายเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญและทำให้การมุ่งประเด็น หรือ การตั้งใจ ตลอดทั้ง การสร้างความเป็นหนึ่งเดียว ประสบความสำเร็จได้ดีที่สุด อีกทั้ง ยังช่วยให้ทีมงานของคุณเรียนรู้ที่จะทำงานบนเป้าหมาย และ พวกเขายังรู้ว่า เมื่อการทำงานของพวกเขาเสร็จสิ้น พวกเขาจะได้รับทราบผลเป็นอย่างไร ทำให้การทำงานเป็นเรื่องที่สนุก และ ท้าทาย

 3. การติดตาม: คือการระลึกถึง และ การเตือนให้ทราบอยู่เสมอ การทำให้ทุกคนตระหนักถึง หรือ ระลึกถึงเรื่องที่ทางองค์กรต้องการมุ่งประเด็นหรือไปให้ถึง ในทุกหัวข้อการประชุม สามารถสร้างการตระหนักรู้และสร้างความคุ้นเคยตลอดจนการมุ่งมั่นในเรื่องดังกล่าวได้ดี ดังนั้น การพูดในเรื่องที่องค์กรตั้งประสงค์หรือต้องการทำให้สำเร็จแก่ทีมงานในการประชุมอยู่เสมอ สามารถทำให้ทุกคนมุ่งตามได้ดี

ใจความหลัก

เมื่อองค์กรต้องการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นเพราะ การเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาตนเองให้ทันคู่แข่งในท้องตลาด หรือ ภาวะเศรษฐกิจบังคับ หรือ เหตุผลใดๆ หัวใจหลักของการประสบความสำเร็จในเรื่องนี้คือ การสร้างขวัญและกำลังใจให้เกิดขึ้น ซึ่งวิธีการที่ควรนำมาใช้ประกอบอย่างเป็นสาระสำคัญ คือ การสื่อสาร!

ยิ่งคุณต้องการให้ทีมงานของคุณ เป็นหนึ่งเดียวกันมากเท่าไหร่ มีขวัญกำลังใจมากเท่าไหร่ นอกจาก กลยุทธ์ วิธีการด้านบนแล้ว รูปแบบการสื่อสาร ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะขาดไม่ได้ เพื่อให้ทุกคนทราบและเข้าถึงความปรารถนาดีของคุณอย่างถูกต้อง

การทำให้ทีมงานขององค์กรตระหนักรู้ในข้อมูลต่างๆอยู่เสมอ คือ การสร้างการสื่อสารให้ทราบถึงเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง วิธีการที่นำมาใช้ และ สิ่งที่พวกเขาสามารถช่วยเหลือสนับสนุนได้

ดังนั้น ถ้าคุณต้องแจ้งข่าวดี หรือ ข่าวร้ายใดๆให้แก่ทีมงานของคุณ การสื่อสารที่เหมาะสม สามารถทำให้เกิดประโยชน์ในทิศทางที่คุณต้องการเสมอ เราจึงพบได้ว่า ยิ่งองค์กรใดมีความอ่อนแอในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่อุปสรรค สำคัญ คือ ขาดการสื่อสารนั่นเอง

ดังนั้น เมื่อคุณต้องการ สร้างขวัญกำลังใจ และ ความเป็นหนึ่งเดียว ทักษะและความสามารถที่คุณควรพิจารณา ในการนำมาใช้และฝึกฝน คือ ทักษะทางการสื่อสาร ที่คุณควรจะมีอย่างโดดเด่น เพื่อกระตุ้นและสร้างกำลังใจให้ทีมงานในเรื่องที่พวกเขาวิตก หรือ เป็นกังวล ลดความเครียดและความเป็นกังวลของพวกเขาได้ดี

ด้วยแนวทางการบริหารดังกล่าว คุณเองก็จะเป็นหนึ่งในผู้บริหารมืออาชีพที่มีประสิทธิภาพสูงกับการจัดการด้านบุคลากร!

- MissConsult

Copyright 2015-2020: บทความ ข้อความ ข้อมูล รวมความถึง เนื้อหารายละเอียด ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ MissConsult Co., Ltd. การเก็บข้อมูล อาจทำได้โดยวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางการค้า สื่อ หรือ ตีพิมพ์ซ้ำ คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ การ ทำซ้ำ เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือ จำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการ ตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิ์ดังกล่าวโดยทันที


© 2018  M.I.S.S.Consult

The Professional of Psychometric tests & People Development Provider