• MissConsult.com

To know Self:Self-Awareness: รู้จักตนเอง


' ฉันเกิดมาเพื่ออะไร'

ณ ปัจจุบัน สังคมการใช้ชีวิตและการทำงานเป็นสิ่งที่เร่งเร้า เราต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรวดเร็ว และ ถูกคาดหวังมากมายจากคนรอบๆตัว

การใช้ชีวิต จะทำให้ธรรมดาก็ดูเหมือนจะทำได้ยาก ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว ต่างก็ต้องการให้เราแสดงออกมาอย่างดีที่สุด ยอดเยี่ยมที่สุด จนหลายๆคน มาถึงจุดหนึ่งก็มักจะมีคำถามที่เอ่ย ถามตนเองเสมอ 'ฉันเกิดมาเพื่ออะไร'

แล้วคุณละ เคยมีคำถามแบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเองหรือไม่? คุณรู้ไหม คุณเกิดมาเพื่ออะไร และ ทำไมถึงต้องเกิดมา? ทำไม คุณต้องทำงานแบบนี้? ทำไม คุณต้องทำแบบนี้? คุณทำสิ่งต่างๆ ที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน เพื่ออะไร ?

บางท่านอาจจะตอบได้ และ บางท่านก็อาจจะสับสน ท่านที่ตอบได้ ส่วนใหญ่ จะตอบว่า ทำเพื่อครอบครัว ทำเพื่อลูก หรือ ทำเพื่อพ่อแม่ แล้ว ตัวคุณเองละ คุณได้ทำอะไร เพื่อตัวคุณเอง?

วันนี้ MissConsult ขอนำเสนอ บทความที่น่าสนใจ เกี่ยวกับ Self-Awareness หรือ การตระหนักรู้ในตนเอง ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาบุคคลในทุกเรื่อง โดยมีการกล่าวอ้างถึงใน HBR (Harvard Business Review) หรือ หนังสือด้านธุรกิจระดับสากลของโลก ได้กล่าวถึง Self-Awareness ไว้ว่า เป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนาและการเติบโตของบุคคลอย่างแท้จริง

ผู้ทำงานไม่สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริง หากปราศจาก การตระหนักรู้ในตนเองหรือ Self-Awareness ผู้นำไม่สามารถเป็นผู้นำได้ ถ้าหากจากการตระหนักรู้ในตนเองหรือ Self-Awareness

ยิ่งไปกว่านั้น ในโปรแกรม การพัฒนาบุคคล หรือ การพัฒนาศักยภาพบุคคลขององค์กรระดับชั้นนำทั่วโลก ผู้ทำงานทุกคนก่อนที่จะขึ้นสู่ระดับบริหาร ต่างก็ต้องผ่านหลักสูตร Self-Awareness หรือ การตระหนักรู้ในตนเอง ตัวอย่าง งานเขียนอ้างอิง ความสำคัญของ Self-Awareness: https://hbr.org/2015/02/5-ways-to-become-more-self-aware )

นอกจาก HBR การกล่าวถึงความสำคัญของ Self-Awareness ยังถูกพูดถึงในส่วนของการพัฒนาตามระบบของ EQ (emotional intelligence) เป็นส่วนสำคัญ ลำดับแรกจากทั้งหมด 5 ส่วนประกอบดังนี้

5 ส่วนสำคัญของการพัฒนา EQ

1. Self-Awareness: การตระหนักรู้ในตนเอง

2. Self-Regulations: การบริหารตนเอง

3. Motivation : แรงผลักดัน

4. Empathy: การเข้าใจคนอื่น

5. Social Skill: ทักษะทางสังคม

จาก 5 ส่วนข้างบนจะเห็นว่า Self-Awareness หรือ การตระหนักรู้ในตนเองคือ ด่านแรกของการสร้าง ความสามารถ หรือ ความฉลาดทางอารมณ์ของบุคคล ดังนั้น บทความวันนี้จะนำเสนอคุณในเรื่องนี้ เพื่อการพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ความหมายของ การตระหนักรู้ในตนเอง -Self-Awareness

การตระหนักรู้ในตนเอง หรือ Self-Awareness คือ การเข้าใจตนเองในความต้องการ ความปรารถนา พฤติกรรม นิสัย อารมณ์ ความชอบ ความไม่ชอบ สิ่งที่กระตุ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนิสัย ความต้องการ เรียกว่า เป็นเรื่องของการเรียนรู้ตนเอง ที่ไม่ใช่เพียง การรู้ว่าตนเองเป็นใคร เก่งอะไร แต่ หากหมายถึง การพัฒนาการของตนเอง ความเป็นมาของตนเอง สิ่งที่ทำให้ตนเองแตกต่าง หรือ ไม่เหมือน คนอื่น อย่างไร

ดังนั้น เมื่อพูดถึง Self-Awareness จึงหมายถึง การสำรวจตรวจสอบตนเองอย่างแท้จริงในส่วนประกอบต่างๆของชีวิตตนเอง สิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่าง หรือ ทำให้เกิดความเป็นคุณที่แตกต่างกับคนอื่น อย่างไร คุณละ รู้ถึงความแตกต่างดังกล่าวในระดับใด?

ในแบบฝึกหัดเรื่อง Self-Awareness เรื่องหนึ่ง เคยให้ผู้เข้าโปรแกรมมองตนเองในกระจก และ ทำให้เหมือนไม่รู้จักคนในกระจก แล้ว ลองทำการวิเคราะห์ เสมือนจะเขียนบทหนัง ว่า บุคคลในกระจก มีลักษณะอย่างไร มีแนวโน้มทางพฤติกรรม การคิด ปัจจัยต่างๆที่กระตุ้นและทำให้เขาแตกต่างกับคนอื่นอย่างไร ส่วนใหญ่ ผลออกมาว่า ผู้คนไม่สามารถเขียนเรื่องราวของพวกเขาได้อย่างละเอียดแท้จริง หากแต่เมื่อเราถามกลับถึงบุคคลที่พวกเขาเหล่านั้น ชื่นชอบ เช่น ดารา นักกีฬา พวกเขาเหล่านั้น กลับสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆได้อย่างน่าทึ่ง...

แล้วคุณละ ?

7 สัญญาณ ง่ายๆ ที่กำลังบอกว่า คุณกำลังขาด การตระหนักรู้ในตนเอง Self-Awareness

1. คุณขี้โมโห: มนุษย์เป็นสัตว์ที่แสดงอารมณ์ หากแต่การแสดงอารมณ์โมโห หรือ ไม่พึงพอใจอย่างรุนแรง หรือ ควบคุมตนเองไม่ได้ (ทำบ่อยครั้ง) ทางจิตวิทยา กำลังแสดงให้เห็นว่า คุณต้องการปกปิดบางสิ่งบางอย่าง แบบที่คุณเองก็ไม่รู้ตัว (หรือรู้ตัว)

2. คุณปกป้องตนเอง: เมื่อมีอะไรเกิดขึ้น คุณรู้เพียงแต่ว่า ต้องไม่ใช่ความผิดคุณ ใครจะมาว่าคุณไม่ได้ การคิดในลักษณะดังกล่าว คือ การขาดความเข้าใจตนเอง ทำให้เกิดการเชื่อมโยงประสบการณ์ที่เคยมี มาป้องกันตนเองไว้ล่วงหน้า

3. คุณชอบควบคุม: คุณต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามใจของคุณ คุณหงิดหงุด ไม่พอใจ หรือ กลุ่มใจได้ง่าย เมื่อสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปในทิศทางที่คุณต้องการ พฤติกรรมดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า คุณขาดความเข้าใจอย่างแท้จริง เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ และ การแสดงออกของคุณ

4. คุณเก็บกด: คุณพูดอย่างแต่ใจคิดอย่าง คุณไม่แสดงออกในแบบที่คุณคิด หรือ การแสดงพฤติกรรมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทั้งๆที่ในใจของคุณไม่เป็นไปในทิศทางดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คุณกำลังขาดการตระหนักรู้ในตนเองอย่างมาก ส่งผลต่อการใช้ชีวิตและศักยภาพของคุณอย่างสูง

5. คุณมีพฤติกรรมไม่สม่ำเสมอ: คุณมีลักษณะของคนที่อารมณ์ไม่สม่ำเสมอ ถูกกระตุ้นและทำให้แสดงออกทางพฤติกรรม ทำให้ผู้อื่นสังเกตเห็นได้ง่าย ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการขาดการดูแล และเข้าใจตนเองในขั้นพื้นฐาน ส่งผลต่อการเข้าใจตนเองอย่างถูกต้อง ทำให้พฤติกรรมเป็นไปตามกลุ่มสังคมหรือปัจจัยในสังคมที่เข้ามากระตุ้นเป็นหลัก

6. คุณมั่นใจในตนเองมากเกินไป: การแสดงออกถึง ความมั่นใจในตนเองมากเกินไป คือ การเห็นตนเองเก่งกาจ มีความสามารถและโดดเด่นกว่าทุกคน โดยประเมินว่า ตนเองนั้นดีที่สุด คือ การพยายามให้คุณค่าตนเองผ่านการลดคุณค่าของผู้อื่น ถือ เป็นการขาดความเข้าใจตนเองที่ถูกต้อง ส่งผลต่อการพัฒนาโดยรวมของตนเอง

7. คุณชอบแก้ตัวและหาข้ออ้าง: คุณเป็นคนที่เถียงและหาข้อแก้ตัวในการทำสิ่งต่างๆ มากกว่าจะทำความเข้าใจถึงเหตุและผล ในการทำสิ่งต่างๆ ลักษณะดังกล่าว ๆ คล้ายกับ การปกป้องตนเองในรูปแบบหนึ่ง คือ ถูกกระตุ้นผ่านประสบการณ์ในอดีตเป็นหลัก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ขาดการเข้าใจตนเองนั่นเอง

ทั้งหมด 7 ข้อ ถ้าคุณมีเพียงข้อหนึ่งข้อใด ก็ถือว่า คุณกำลังต้องการ การเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองเป็นเบื้องต้นเสียก่อน

ความสำคัญของ การตระหนักรู้ในตนเอง

เคยมีคนกล่าวไว้ว่า "การพัฒนามนุษย์ ต้องเริ่มจากตัวของเขาคิดว่า เขาต้องการพัฒนาก่อนเสมอ ถ้าเขาคิดว่าเขาไม่ต้องพัฒนา ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถพัฒนาเขาได้ "

เช่นเดียวกับ การเรียนรู้ตนเองหรือการตระหนักรู้ตนเอง เป็นขั้นตอนเบื้องต้นของการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง โดยหนังสือ NEW YORK TIME เคยเขียนอ้างถึง นักปราชญ์โบราณ Socretes ว่า การรู้จักตนเองไม่ใช่การประเมินความฉลาด ความเก่ง ความสามารถของตนเอง หากแต่หมายถึง การรู้จักตนเองในเชิงของความรู้สึก พฤติกรรม ซึ่งสอดคล้องกับความคิดของนักจิตวิทยาชื่อดังอย่าง Freud (http://opinionator.blogs.nytimes.com/2011/10/09/freud-as-philosopher/?_r=0)

ยิ่งเรารู้จักตนเองและเข้าใจตนเองมากเพียงใด ย่อมทำให้เรามีการพัฒนาไปตามเป้าหมายที่เราต้องการได้มากและเกิดประสิทธิภาพมากเช่นกัน

นอกจาก New York Time ยังมีการกล่าวถึงความสำคัญของ Self-Awareness ว่าเป็นส่วนสำคัญของการคิด หรือ ประสิทธิภาพทางการคิดของมนุษย์ จากผู้เขียนหนังสือชื่อดังระดับโลก อย่าง Daniel Kahneman ก็ได้กล่าวถึงความสำคัญของการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองไว้อย่างน่าสนใจ ผ่านการพูดใน TEDTalk ที่กล่าวไว้ว่า การคิดของคนเราจะมาจากประสบการณ์เป็นหลัก ดังนั้น ทำให้คนเราขาดการเข้าใจตนเองและตีความน้อยกว่า ความสามารถทางการคิดที่แท้จริง ซึ่งเป็นเรื่องของการขาด การตระหนักรู้ นั่นเอง

ดังจะเห็นได้ว่า การเรียนรู้หรือ การตระหนักรู้ในตนเอง มีความสำคัญอย่างมาก และ ทำให้เราเข้าใจตนเองได้อย่างแท้จริง ทำให้เราใช้ชีวิต ใช้ศักยภาพของเราได้อย่างมีจุดมุ่งหมาย และ ทำให้เกิดความมั่นใจ การเรียนรู้ต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จบคำถาม ที่ไม่รู้คำตอบที่ว่า เราเกิดมาเพื่ออะไร? เพราะ ทางจิตวิทยา เราทุกคนเกิดมาเพื่อสร้างความเป็นตัวเราให้เกิดประโยชน์ต่อโลก ต่อสังคม อย่างดีที่สุดเท่าที่เรามีความสามารถ ดังนั้น เรารู้หรือยังว่า ตัวเรานั้น มีอะไรที่ดี หรือ แตกต่าง กับคนอื่นอย่างไร เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์ตนเองได้อย่างดีที่สุด นั่นเอง

MissConsult แนะนำการเรียนรู้ตนเอง หรือ การสร้าง Self-Awareness ง่ายๆ ด้วยตนเองดังนี้

1. ทำแบบประเมิน: การทำแบบประเมิน ไม่ว่าจะเป็น แบบประเมินทางจิตวิทยา (แต่ไม่ใช่ ฟรีทางออนไลน์ เพราะแบบประเมินดังกล่าวไม่ควบคุมดีมากเพียงพอสำหรับการสร้างความเข้าใจตนเอง) การประเมิน 360/180 หรือ แบบสำรวจความคิดเห็นของคนที่เกี่ยวข้อง แบบประเมินเหล่านี้ ทำให้คุณมองเห็นภาพของคน ผ่านสายตาของคนอื่นได้ดียิ่งขึ้น ทำให้คุณได้รับข้อมูลสำหรับการใช้เรียนรู้ตนเอง

2. เรียนรู้การตั้งข้อสังเกตตนเองอย่างเป็นเรื่องๆ; การเรียนรู้ตนเองเพื่อสร้างการตระหนักรู้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก หากแต่ต้องการความใส่ใจ และ รายละเอียด ดังนั้น การแบ่งการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง ในแต่เรื่อง เช่น การเป็นหัวหน้างาน การเป็นลูกน้อง การใช้ชีวิต หรือ อื่น ๆจะทำให้ตนเองสังเกต เห็นได้ว่า ตนเองมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดพฤติกรรม หรือ การคาดหวังในสิ่งต่างๆ ที่แตกต่างกัน

3. กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้อย่างเป็นช่วงเวลา: การกำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้จะทำให้เกิดการเพ่งสมาธิ และ ใส่ใจได้ดี ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การกำหนดเป้าหมายให้แก่ตนเองในการเรียนรู้ อารมณ์ พฤติกรรม หรือ อื่นๆ ที่ต้องการเข้าใจ เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น

4. การเขียนบันทึก: การสร้างการตระหนักรู้ในตนเอง สิ่งที่สำคัญ คือ การเขียนบันทึกในแต่ละวันเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง เป็นสาระสำคัญหลักที่จะทำให้เกิดการวิเคราะห์และเห็นภาพได้ชัด ดังนั้น จำเป็นต้องหาสมุดโน๊ด เล่มเล็กๆ มาคอยบันทึกสิ่งที่ต้องการสังเกตเกี่ยวกับตนเองไว้ใกล้ๆ สำหรับการบันทึกได้ทันที และ นำมาวิเคราะห์ได้ภายหลัง

4 ข้อเบื้องต้น คือ การสร้างการตระหนักรู้ตนเองหรือ Self-Awareness ด้วยตนเองอย่างง่ายๆ หากต้องการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ อย่างเห็นผลสำเร็จ การเรียนรู้ผ่านการอบรม หรือ อ่านหนังสือ ในเรื่องดังกล่าว ก็จะช่วยได้ดียิ่งขึ้น ทำให้เกิดการเห็นผลสำเร็จได้อย่างชัดเจน และ ประหยัดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ MissConsult หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าทุกท่านจะได้รับข้อมูลและความรู้สำหรับการพัฒนาตนเอง เพื่อการใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างดีที่สุด

สำหรับข้อสงสัย หรือ ข้อแนะนำใดๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทันที่ info@missconsult.com

- MissConsult

Copyright 2015-2020: บทความ ข้อความ ข้อมูล รวมความถึง เนื้อหารายละเอียด ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ MissConsult Co., Ltd. การเก็บข้อมูล อาจทำได้โดยวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางการค้า สื่อ หรือ ตีพิมพ์ซ้ำ คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ การ ทำซ้ำ เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือ จำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการ ตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิ์ดังกล่าวโดยทันที


© 2018  M.I.S.S.Consult

The Professional of Psychometric tests & People Development Provider