• MissConsult Co., Ltd

วิธีการบริหารคนทำงาน "ดื้อเงียบ"


วิธีการบริหารคนทำงาน ประเภท “ดื้อเงียบ”

เราได้เรียนรู้ รูปแบบคนทำงาน ที่มีพฤติกรรมด้านลบ ในเชิงการนินทา หรือ Gossip ไปกันแล้ว

ในคราวนี้ เราขอแนะนำ กลุ่มผู้ทำงาน ที่เรามักจะเจอ และ บางครั้ง เราเองก็ไม่เคยรู้ว่า เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมลบ ที่ส่งผลต่อการทำงานร่วมกับคนอื่นสูง วันนี้ MissConsult ขอแนะนำ กลุ่มพฤติกรรมลบ ที่เรียกว่า ดื้อเงียบ หรือ Brick Wall ในภาษาอังกฤษ กันนะครับ

พฤติกรรมด้านลบของพนักงาน สำหรับกลุ่ม ดื้อเงียบ หรือ Brick Wall บางคนอาจมองว่า ไม่เป็นปัญหา เพราะ ก็แค่เงียบ เราก็ไม่ต้องถาม ไม่ต้องสนใจ แต่ในความเป็นจริง การทำงานคือการใช้ความสามารถของบุคลากรอย่างดีที่สุด หากเราไม่รู้จักการบริหาร พวกกลุ่ม ดื้อเงียบ หรือ Brick Wall เราเองอาจจะประสบปัญหาในการทำงาน และ กลายเป็นการทำให้กลุ่มคนประเภทนี้ รอดตัว และพัฒนาพฤติกรรมด้านลบในลักษณะนี้ ไปเรื่อยๆ จนก่อความเดือดร้อนและเอาเปรียบต่อเพื่อนร่วมงานคนอื่นได้ ตลอดทั้ง ตัวของพนักงานผู้มีลักษณะการดื้อเงียบ หรือ Brick Wall เองก็จะพัฒนาพฤติกรรมด้านลบ ส่งผลโดยรวมต่อสภาพจิตใจ และ การคาดหวังในตนเองในแนวโน้มที่ต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญ

พฤติกรรมการดื้อเงียบ หรือ Brick Wall เป็นหนึ่งพฤติกรรมที่ควรให้ความสนใจและให้ความใส่ใจ เพื่อการบริหารและการแก้ไขให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่ดี

องค์กรที่มี บุคลากรในลักษณะพฤติกรรม ดื้อเงียบสูง ย่อมแสดงให้เห็นถึง ภาวะองค์กรที่ขาดทุนในด้านการใช้ทรัพยากรบุคคล ทำให้เกิด ภาวะ องค์กรแห่งความน่าเบื่อหน่าย ไม่ทันสมัย และ ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หากปล่อยทิ้งไว้ โดยไม่ดูแล หรือ บริหารให้ถูกต้อง จะส่งผลต่อ ภาพรวมของศักยภาพองค์กรในการเติบโตอย่างยั่งยืน เพราะ ถ้าพนักงาน อยู่ในลักษณะของ พฤติกรรม ดื้อเงียบ หรือ Brick Wall ย่อมไม่ส่งผลการทำงานที่องค์กรคาดหวัง และ เวลาที่ถูกใช้อย่างไรคุณค่า ทำให้ศักยภาพการแข่งขัน ถูกจำกัด ที่สำคัญ พฤติกรรมการดื้อเงียบ ถือเป็นพฤติกรรม ในลักษณะการน่าสงสาร ซึ่งอาจส่งผลต่อสภาวะอารมณ์โดยส่วนใหญ่ของคนทำงานโดยรวม

วันนี้ MissConsult ขอนำเสนอวิธีการแก้ไข ปัญหาการ ดื้อเงียบ ในองค์กรอย่างง่ายๆ สำหรับผู้ทำงานทุกท่าน ที่สามารถยึดถือไปใช้และปฏิบัติได้จริง

ความหมาย:

การดื้อเงียบ โดยทั่วไป คือ การแสดงออกในระหว่างการสื่อสารของบุคคล โดยบุคคลที่ดื้อเงียบ คือ ภายในความคิดเห็นที่แท้จริง ไม่เห็นต้องสอดคล้องด้วย หรือ ไม่ยอมรับต่อความคิด หรือ ข้อตกลง ระหว่างบุคคลที่ได้เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น โดยไม่แสดงออกให้รับรู้ ในเชิงที่สอดคล้องต่อความคิดดังกล่าว หรือ ทำการสื่อสารเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ชัดเจน หากแต่ แสดงออกถึงลักษณะพฤติกรรมการยอมรับมากกว่า ต่อต้าน เพียงเพื่อให้หลุดพ้นจากสภาวะดังกล่าว และ เมื่อออกมากจากสถานการณ์ บุคคลดังกล่าวยังคงกระทำพฤติกรรมตามที่ตนเองเชื่อ หรือ ต้องการทำ ต่อไป โดยไม่ได้คำนึงถึง ข้อตกลง หรือ สิ่งที่ได้สื่อสารร่วมกับผู้อื่น ทั้งนี้ เป็นการกระทำโดยทั้งแบบรู้ตัว และ ไม่รู้ตัว

  • แบบรู้ตัว คือ เข้าใจอย่างชัดเจนถึงความต้องการตามข้อตกลง แต่ ไม่ต้องการทำ จึงยังคงดำเนินลักษณะหรือพฤติกรรมหรือการกระทำ ทีตนเองต้องการทำ โดยทำเป็นไม่เข้าใจ

  • แบบไม่รู้ตัว คือ เกิดจากสภาวะจิตใต้สำนึก ทำให้เกิดการเลือกรับข้อมูล และ คัดเลือกเฉพาะถ้อยคำ หรือ ข้อความที่สอดคล้องต่อความคิด ความเชื่อเดิมของตนเอง และ สนับสนุนต่อการกระทำเดิมของตนเอง เพื่อให้เกิดข้อสรุป และ ดำเนินพฤติกรรมดังกล่าว ต่อไป

โดยทั่วไป การดื้อเงียบ ที่เป็นปัญหามากสุด คือ แบบไม่รู้ตัว เพราะ จะเป็นลักษณะของข้อถกเถียง ระหว่าง บุคคล คือ ผู้ส่งสารและผู้รับสาร (ผู้ดื้อเงียบ) โดย ผู้ส่งสาร จะมีความเข้าใจ ว่า ผู้รับสารมีความชัดเจนในสิ่งที่ตนเองการ หากแต่ ผู้รับสาร (ผู้ดื้อเงียบ) กลับมีความเข้าใจว่า สิ่งที่ตนเองทำถูกต้องแล้ว หากแต่การสื่อสารในครั้ง นี้เป็นเรื่องของความไม่ถูกใจ เป็นเรื่องของอารมณ์ ผู้ส่งสาร และไม่สามารถจับประเด็นการกระทำที่ถูกส่งสารต้องการได้ จึงยังคงกระทำต่อไป

Brick Wall หรือ ดื้อเงียบ ถูกจัดเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ทำงานที่ทำงานด้วยยาก หรือ Difficult People เพราะ โดยทั่วไป กลุ่มคนเหล่านี้ จะมีสภาวะการเลี้ยงดูในวัยเด็กเข้ามามีปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตอนโตในการทำงาน หากพวกเขาเองไม่ยอมรับ ก็ยากต่อการเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดการทำงานร่วมกับคนอื่นได้

ประวัติโดยทั่วไปที่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรม Brick Wall หรือ ดื้อเงียบ

คือ การถูกเลี้ยงแบบเอาแต่ใจ หรือ ไม่ใส่ใจเลย ทางใดทางหนึ่ง ทำให้มีวัยเด็กที่ไม่ได้รับเหตุผลทีดีเพียงพอ ต่อการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง และ การวิเคราะห์เหตุและผล ส่งผลต่อ สภาวะการต่อต้าน และ สร้างความเชื่อให้แก่ตนเองแทน โดยจะเห็นได้ว่า ในวัยเด็กจะมีลักษณะเด็กที่ไม่ยอมรับฟัง หรือ มีลักษณะของการปิดหู เวลาที่โดนตำหนิ หรือ ต่อว่า โดยทั่วไป ครอบครัวที่เลี้ยงเด็ก โดยการไม่ให้เหตุผล หรือ สอนให้คิด (อาจจะมองว่า เด็กทำอะไรก็ถูกหมด ไม่ว่ากล่าวตักเตือน มองเป็นเรื่องของเด็ก หรือ การไม่สนใจเลยว่า เด็กทำพฤติกรรมอะไรถูกผิด ไม่เคยพูดให้เหตุผล ทำให้เองหรือแก้ไขให้เลย เป็นหลัก) จะทำให้เกิดพฤติกรรม Brick Wall หรือ ดื้อเงียบ ได้ในอนาคต

ลักษณะคือ จะเชื่อว่า เหตุผลของตนเองถูกไว้ก่อนเสมอ โดยจะแสดงออกทาง พฤติกรรม โดยทั่วไป 3ประเภท ดังต่อไปนี้

  1. การติดคำประโยคคำพูด “ อืม.... แต่สิ่งที่ผมรู้/หรือเข้าใจ คือ ...” โดยทั่วไป พวกดื้อเงียบ จะแสดงพฤติกรรมผ่านการใช้คำพูดประโยคนี้ เวลาที่คุณพูดถึง ความคิด หรือ ผลงานของเขา ที่ไม่เป็นตามที่คุณต้องการ และ ต้องการให้เขาแก้ไข พวกเขาจะไม่เข้าประเด็นของ คุณ แต่จะตอบคุณว่า .”.. อืม... แต่สิ่งที่ผมรู้/หรือเข้าใจคือ …….” ด้วยน้ำเสียงที่ไม่ยินดียินร้าย เฉยเมย และ พวกเขาบางคน อาจทำท่าเหมือนไม่แคร์ ไม่สนใจ ทำให้คุณดูเหมือนคนที่ใจร้อน งี่เง่า หรือ เอาแต่ใจ ไปเสียแทน ในลักษณะการแสดงออกดังกล่าว ส่งผลทำให้ภาพพจน์ของคุณเสีย และ อาจทำให้คุณดูเหมือนรังแกพวกเขาได้อีกด้วย

  2. การเลือกรับฟัง เลือกตอบ: คุณอาจจะพูดภาพรวม รายละเอียดโดยทั้งหมด แต่เขาจะจับ หรือ โต้ตอบคุณเพียงประโยคเดียว หรือ คุณพูดไปหลายประเด็น แต่พวกเขาจะตอบคุณแค่ประเด็นเดียว คุณอาจจะคิดว่า เขาคงเข้าใจและไปทำ แต่สรุปกลายเป็นว่า เขาไม่สนใจจะเปลี่ยนแปลงอีกหลายๆประเด็น โดยเมื่อคุณเรียกมาพูดคุยอีกครั้ง เขาก็จะทำท่า ประหลาดใจ หรือ ไม่เคยรู้เรื่องดังกล่าวมาก่อน

  3. การไม่พูดโต้ตอบใดๆ : เมื่อคุณเรียกพูดคุย อธิบาย หรือ สั่งงาน หรือ แชร์ความคิด เขาจะตอบคุณแค่ “ครับ หรือคะ” และ จบด้วยถ้อยคำ สั้นๆ ง่ายๆ ดังกล่าว โดยไม่มีอะไรเพิ่มเติม และเมื่อทำงานกลับมาอีกครั้ง คุณก็พบว่า เขาไม่ได้เข้าใจ หรือ เปลี่ยนแปลงอะไรเลย

สำหรับการ การแก้ปัญหาระยะสั้น

ทำได้โดย การเข้าใจ ตามรายละเอียดคร่าวๆ ของประวัติ ดื้อเงียบ หรือ Brick Wall คือ การขาดทักษะการพิจารณาเหตุและผล ของทั่วไป (เพราะไม่ได้รับการอธิบาย หรือ สอนให้คิดอย่างถูกต้องแบบเป็นรูปธรรมในวัยเด็ก)ทำให้ยึดหลัก เหตุและผลของตนเองเป็นใหญ่ โดยไม่รู้ตัว

แก้ปัญหาระยะสั้น วิธีการ ยึดหลักดังต่อไปนี้

ส: สุภาพ

ห:เหตุผล

  • สุภาพ: เมื่อเห็นว่า พนักงาน เพื่อนร่วมงาน หรือ คนทำงานร่วมกับคุณมีลักษณะ ดื้อเงียบ หรือ Brick Wall ดังกล่าว คุณต้องทำให้เขาอยู่สภาวะอารมณ์ ที่ผ่อนคลาย และ ไว้ใจคุณก่อนเสมอ วิธีที่ดีที่สุด คือ การพูดกับเขาด้วยความสุภาพ สอบถามเรื่องทั่วไป และ สอบถามถึงความคิดของเขา ถึงเหตุผลของเขาในการทำสิ่งดังกล่าว (ที่คุณต้องการให้แก้ไข)

  • เหตุผล: ให้การยอมรับในความคิดของเขาในมุมมองของเขา และ อธิบายถึงสิ่งที่คุณหรือทีมต้องการในอีกมุมมองหนึ่ง โดยทำให้เห็นว่า มุมมองของเขาไม่ได้ผิด หากแต่ ทีมงานได้กำหนดรูปแบบไว้อีกแบบ ซึ่งค่อนข้างต้องการแบบดังกล่าวอย่างชัดเจน

เพียงคุณใช้หลักปฏิบัติข้างบน คุณก็จะสามารถช่วยลดพฤติกรรมการ ดื้อเงียบ ได้อย่างดี และ ยังช่วยทำให้ตัวคุณเองไม่ต้องตกอยู่ในสภาวะ ปวดหัว หรือ ถูกมองเป็น คนใจร้าย หรือ ผู้ทำงานเจ้าอารมณ์ กับกลุ่มคนเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

แก้ปัญหาระยะยาววิธีการ ยึดหลักดังต่อไปนี้

ค: คำถาม

ข:เข้มแข็ง

ห:เหตุผล

หลักการโดยง่ายสำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาว คือ การเผชิญหน้ากับผู้ที่มีพฤติกรรม ดื้อเงียบ เพราะ การแก้ไขปัญหาระยะยาว แสดงถึงความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ด้วยตัวคุณเองได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้น การแก้ไขปัญหาระยะยาว เหมาะสำหรับ หัวหน้างาน ในระดับต่างๆ ช่วยลดพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของทีมงานที่อาจส่งผลกระทบในระยาวต่อผลปฏิบัติงานของทีมงานและตัวคุณเองในฐานะผู้นำ

ดังนั้น การแก้ไขปัญหาระยะยาว คือ การยึดเป้าหมาย เพื่อให้ลดพฤติกรรมการ ดื้อเงียบ ให้ได้มากที่สุด ในถึงระดับไม่เกิดขึ้นเลย โดยจำเป็นต้องเริ่มที่ตัวคุณเองก่อน (ในฐานะหัวหน้า) ที่จะต้องมีการแสดงออกพฤติกรรม มั่นคง รับฟัง

พฤติกรรมการดื้อเงียบ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่การดูแล และ บุคลากรในความรับผิดชอบของคุณ เมื่อเกิดขึ้น คุณจำเป็นต้องแสดงความรับผิดชอบโดยตัวคุณเอง ในการเรียกบุคคลที่เป็นปัญหาเข้ามาพูดคุย และ ชี้แจง เพื่อให้เกิดการแก้ไข โดยสามารถยึดหลักการข้างบนได้ดังนี้

  • คำถาม: การตั้งคำถามที่สุภาพ และ สอบถาม ถึง เป้าหมาย ที่เขาเข้าใจ สำหรับการปฏิบัติงาน ดังกล่าวออกมา

  • เข้มแข็ง: คุณเองต้องแสดงออกให้เห็นถึงความเข้มแข็ง โดยการแสดงออก ถึงความ สุภาพ มั่นคง ไม่รู้สึกผิด เมื่อเวลาที่พวกเขาทำท่าเฉยเมย หรือ หมดอาลัยตายอยาก หรือ ดูท้อแท้ คุณยังคงต้องแสดงออกถึงพฤติกรรม ที่สุภาพ มั่นคง และ สอบถามอย่างเข้าใจ ตั่งแต่ ความเข้าใจด้านเป้าหมายของเขา ลำดับต่อไป อะไร ที่เขาคิดว่า การทำดังกล่าว จะสนับสนุนเป้าหมายที่ถูกคาดหวัง

  • เหตุผล: คุณต้องมีเหตุผลที่สุภาพ โดยสามารถ ชี้แจง และ ทำให้เกิดความเข้าใจ ในเชิงประโยชน์ ทั้งต่อตัวผู้ดื้อเงียบ องค์กร ถึง เป้าหมายและ พฤติกรรมที่ต้องการที่ถูกต้อง โดยการสอบถามความคิด และ การสรุป พฤติกรรม ที่เขาจะปฏิบัติต่อไป ก่อนที่จะเลิกพูดคุย

ตัวอย่าง:

คุณทราบว่า คุณเป็ด เป็นคนที่ดื้อเงียบ และ ชอบแสดงท่าทีเฉยชา ไม่สนใจใคร และ ไม่ชอบทำตามข้อตกลง ชอบทำในแบบของตนเอง และ ล่าสุดได้ทำงานร่วมกับทีมงานแผนกอื่น คุณเป็ด ในฐานะตัวแทนของแผนกคุณ ก็เข้าร่วมประชุมด้วย ตลอดการประชุม คุณเป็ด ไม่แสดงความคิดเห็นอะไรมากมาย และ เมื่อกำหนดข้อตกลงร่วมกัน คุณเป็ด ก็แสดงออกถึง การยอมรับ แต่เมื่อส่งงาน คุณเป็ด กลับไม่ส่งงานตามที่ตกลง แต่กลับไปทำในส่วนที่ตนเองไม่มีความรับผิดชอบ และ เมื่อมีการพูดคุย คุณเป็ด ก็จะแสดงพฤติกรรมเดิม ว่าเข้าใจ แต่สุดท้าย ก็ไม่สามารถทำงานที่ถูกคาดหวังอย่างถูกต้องได้ จนไม่มีใครอยากพูดคุย หรือ ทำงานร่วมกับคุณเป็ด

เพราะเป็นที่รู้กันว่า คุณเป็ดเวลาทำงานร่วมกับคนอื่น จะไม่พูด ไม่เถียง แต่ไม่ทำตาม หรือ ไม่ก็ทำเกินที่ตกลง เพราะ คิดว่าตนเองเก่งกว่า ทำให้ทุกคนปวดหัว และ ทำงานล่าช้า คุณเห็นว่า เหตุการณ์การทำงานของคุณเป็ดดังกล่าว สร้างผลกระทบเยอะ คุณจำเป็นต้องเรียก คุณเป็ดเข้ามาเพื่อลดพฤติกรรมลบ

ในลักษณะดังกล่าว คุณสามารถทำได้ดังนี้

คุณ: คุณเป็ด คุณคิดหรือเข้าใจอย่างไร ต่อเป้าหมายที่ผมส่งคุณเป็นตัวแทนแผนกของเราไปทำงานร่วมกับแผนก A (คำถาม)

คุณเป็ด: ไม่รู้สิคะ ดิฉันก็ไปทำงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบนะคะ

คุณ: ครับ แล้วคุณเป็ดคิดว่า หน้าที่ ที่คุณเป็ดได้รับการมอบหมายไปทำ คืออะไรหรือครับ

คุณเป็ด: ดิฉันก็เข้าใจ คือ การไปเข้าร่วมประชุม และ ทำงานตามที่ได้รับความผิดชอบนะคะ

คุณ: อืม… ช่วยอธิบายหรือยกตัวอย่าง ให้ผมทราบหน่อยนะครับว่า คุณได้เข้าร่วมประชุมและทำงานตามที่ได้รับความผิดชอบอย่างไรบ้าง

คุณเป็ด: ก็ล่าสุด ที่ตกลงกัน คือ การสรุปผลการ Compliant ของลูกค้าใน Q1 นะคะ ดิฉันก็ทำไปตามนั้นนะคะ

คุณ: เท่าที่ผมได้รับข้อมูล จากสรุปรายงานการประชุม คุณเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของ การสรุป Complaint ในปีที่ผ่านมาและ Actions ที่ได้ทำการแก้ไขไปแล้วไม่ใช่หรือครับ?

คุณเป็ด: ก็ใช่นะคะ แต่ ดิฉันคิดว่า เราควรทำในส่วนของ ปีนี้มากกว่า ปีที่แล้วนะคะ

คุณ: แล้วคุณมีเหตุผลว่าอะไร ถึงดีกว่าครับ อ้อ และ คุณได้บอกเหตุผลนี้กับทีมงานล่วงหน้าหรือเปล่าครับ

คุณเป็ด: อืม… ไม่ได้บอกคะ

คุณ: ถ้าเป็นไปได้ ผมอยากให้คุณแสดงความคิดเห็น และ บอกกล่าวล่วงหน้าแก่ทีมงานของคุณ ในการคิดต่าง จะได้ไหมครับ ?

คุณเป็ด: ได้คะ

คุณ: สรุปกันเบื้องต้นวันนี้ ถ้ามีการประชุมทำงานร่วมมือกับผู้อื่น ถ้าคุณเป็ดมีความคิดต่าง คุณเป็ดตกลงกับผมในทีนี้ คือ การสร้างความเข้าใจเบื้องต้น ผ่านพฤติกรรมอะไรนะครับ

คุณเป็ด: บอกกล่าวล่วงหน้าคะ

คุณ: ขอบคุณนะครับ และ ถ้าต้องการให้ผมช่วยหรือสนับสนุน สามารถนัดหมายเข้ามาพูดคุยกับผมได้นะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ

** จากตัวอย่างข้างบน เป็นในกรณีที่คุณต้องการลดพฤติกรรม ในลักษณะไม่กดดัน และ อย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึก ป้องกันตัว หรือ ในกรณีที่ คุณเพิ่งจะเริ่มจับสังเกต หรือ ให้คำแนะนำครั้งแรก เพื่อสร้างความรู้สึกของการไม่ถูกกดดัน และ เป็นเรื่องของงาน

สำหรับคนที่ดื้อเงียบ มักจะมีเหตุผลในการบอกกับคุณและตัวเขาเองในการกระทำพฤติกรรมดังกล่าว ดังนั้น ตัวอย่างข้างล่าง เป็นแนวทางคำตอบ สำหรับรับมือกับลูกน้อง ที่มีพฤติกรรมการดื้อเงียบ และ เจ้าเหตุผล

สามารถนำไปปรับใช้กับรูปแบบข้างบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับข้อสงสัยอย่างไร หรือ ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านนี้ด้วยกัน ทางเรายินดีได้รับข้อมูลจากท่าน – MissConsult

ลูกน้องดื้อเงียบ พูด…: ครับ คะ (ไม่ว่า อะไรก็จะพูดรับคำแต่ว่า ครับ /คะ )

คุณตอบ: ครับ สรุปว่า คุณจะไปทำอะไรบ้างนะครับ (ถามกลับ เพื่อให้เกิดการสรุปว่า จะไปทำพฤติกรรมตามที่ตกลงกัน จริง ไม่ได้คิดไปเอง หรือ ไม่ได้ฟัง )?

ลูกน้องดื้อเงียบ พูด…: อืม… แต่ในความคิดของผม ผมว่า วิธีของผมนะถูกต้องและดีที่สุด มันก็เป็นรูปแบบของคนที่อาจแตกต่างกัน แต่ผมสำเร็จได้แน่นอน

คุณตอบ: ผมเข้าใจ ว่านั่นคือ เหตุผลและความคิดของคุณ แต่ ประเด็นที่เราต้องการให้คุณทำคือ ........................... (ใส่พฤติกรรมหรือสิ่งที่ต้องการ) และ ผมต้องการได้รับจากคุณ คุณสามารถทำงานดังกล่าว เสร็จได้เมื่อไหร่ครับ?

ลูกน้องดื้อเงียบ พูด…: สรุป ผมต้องไปทำตามนี้นะครับ (สรุปไปแบบเลือก ไม่ได้สรุปทั้งหมด)

คุณตอบ: นั้นแค่ประเด็นเดียวครับ ยังมีอีก ต่อไปนี้ ...................... ถ้ายังไง คุณช่วยสรุปการประชุม และ แผนที่คุณจะทำทั้งหมด ให้ผมอีกครั้ง ตอนเย็นนะครับ เราจะได้ช่วยกันตรวจสอบ และ ใช้ทบทวน อีกครั้ง ตอนสรุปงาน นะครับ (ทำให้เขาเป็นผู้สรุปครั้งสุดท้าย เพื่อสร้าง ข้อตกลง และ ทบทวนความเข้าใจร่วมกัน )?

ตัวอย่างข้างบน เป็น ตัวอย่างคำตอบกลับง่ายๆ สำหรับการรับมือ กับกลุ่มคนดื้อเงียบ ที่มากด้วยหลากรายเหตุผลสำหรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของพวกเขา

คุณละ มีประสบการณ์ในด้านนี้อย่างไร ร่วมแบ่งปันกับเราได้นะครับ

- MissConsult

Copyright 2015-2020: บทความ ข้อความ ข้อมูล รวมความถึง เนื้อหารายละเอียด ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ MissConsult Co., Ltd. การเก็บข้อมูล อาจทำได้โดยวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางการค้า สื่อ หรือ ตีพิมพ์ซ้ำ คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ การ ทำซ้ำ เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือ จำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการ ตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิ์ดังกล่าวโดยทันที

#difficultpeople #personality #psychology #MissConsult

© 2018  M.I.S.S.Consult

The Professional of Psychometric tests & People Development Provider