"People don’t need to be managed, they need to be unleashed." - Richard Florida (2002)

ตามหลักของพฤติกรรมศาสตร์ มนุษย์เลือกที่จะแสดงพฤติกรรม (Behaviors) โดยการแสดงพฤติกรรมดังกล่าวบ่อยๆ จะส่งผลทำให้มนุษย์เกิดความเคยชิน และกลายเป็นลักษณะนิสัย (Habits) และ เมื่อมนุษย์เคยชินในลักษณะดังกล่าวจะทำให้เกิดเป็นความถนัดในการทำเรื่องดังกล่าวโดยไม่ตระหนักรู้ (Traits)

 

Behaviors==> Habits===> Traits

 

ตามหลักการดังกล่าว ทำให้เกิดการศึกษา การเปลี่ยนแปลงนิสัย ผ่านการสร้างลักษณะพฤติกรรมที่ถูกต้องให้เกิดขึ้น โดยได้มีการศึกษาร่วมกันระหว่างนักวิจัยด้าน ประสาทวิทยาศาสตร์ และ นักจิตวิทยา โดยสามารถสรุปได้พร้องกันว่า ถ้าหากมนุษย์ได้กระทำลักษณะนิสัยใดๆนานๆ จะทำให้เกิดอาการเรียนรู้โดยอัตโนมัติของระบบประสาท ทำให้เกิดการกระทำโดยอัตโนมัติ หรือ เรียกว่า Autopilot ในทางประสาทวิทยาศาสตร์ และ เรียกว่า Traits ในทางจิตวิทยา 

 

ด้วยหลักการดังกล่าวนักปรับพฤติกรรมและนักพัฒนาศักยภาพบุคคล จึงได้มีการศึกษาในการดึงศักยภาพของบุคคล ด้วยการสร้างการเรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้เกิดการยอมรับและเกิดเป็นพฤติกรรมที่สร้างผลกระทบด้านบวกต่อบุคคล

 

โปรแกรม MC-SpeedUP เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบเพื่อทำการประเมินศักยภาพของสมองบุคคล ณ ปัจจุบัน เพื่อสร้างการตระหนักรู้ ถึงลักษณะความเคยชินในการแสดงออกทางพฤติกรรม ว่าเป็นไปในทิศทางของความถนัดสมองซ้าย หรือ ความถนัดสมองขวา เพื่อการพัฒนาเข้าสู่สมดุลย์ของการใช้สมองได้อย่างเหมาะสม โดยทั้งนี้ ยังเชื่อมต่อกับเครื่องตรวจประเมินสุขภาพระดับสากล (InBody) ทำให้เกิดการเข้าใจถึงการส่งผลต่อระบบร่างกายของบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ส่งผลออกด้วยรายงานผล ตารางพฤติกรรมเฉพาะบุคคล เพื่อสร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ

 

ด้วย รูปแบบของ โปรแกรม MC_SpeedUp ที่กระทำได้ง่าย ผ่านการทำแบบประเมินและการเข้าเครื่องตรวจสุขภาพ คุณจะได้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวคุณเอง อย่างเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการใช้ศักยภาพของคุณอย่างยั่งยืนแท้จริง 

 

รายงานผล จากการประเมินด้วย MC_SpeedUp 

 

1. รายงานแสดงอัตราส่วนของการใช้ สมองซ้ายและสมองขวา ของคุณ ณ ปัจจุบัน 

 

2. รายงานแสดง ตารางสุขภาพของคุณ ณ ปัจจุบัน 

 

3. รายงานตาราง พฤติกรรมของคุณ เพื่อการปรับสุขภาพ ทางการใช้ชีวิต และลักษณะนิสัย ที่ส่งผลกระทบด้านบวกของคุณ ในระยะเวลา 3 เดือน เพื่อการประเมินการเปลี่ยนแปลง 

 

4. รายงานการนัดประเมินผลสำเร็จ ภายหลังการปรับตามโปรแกรมตารางพฤติกรรมของคุณ

 

ด้วยเทคนิคอันทันสมัยและลิขสิทธ์เฉพาะของ MissConsult จะทำให้การปรับพฤติกรรมของคุณเป็นเรื่องง่ายๆ และ ไม่รบกวนการใช้ชีวิตปกติของคุณอีกต่อไป โดยผลลัพธ์ที่คุณได้รับ สามารถวัดประเมินด้วยตัวคุณเองอย่างแท้จริง กับ สุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีขึ้นอย่างวัดผลได้ ผ่านการตรวจประเมินทางเครื่องมือทางการแพทย์ 

 

เหมาะสำหรับ กลุ่มผู้บริหารที่มีแนวโน้มการทำงานที่เครียด กดดัน และ ขาดการดูแลตนเอง 

 

ขอข้อมูลและรายละเอียดเชิงเทคนิค ได้ที่ support@missconsult.com 

 

 

โปรแกรมปรับพฤติกรรม ลิขสิทธ์เฉพาะของ MissConsult ตามหลัก ประสาทวิทยาศาสตร์ และ จิตวิทยาด้านบวก (Neuroscience & Positive Psychology) ในรูปแบบระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการวิเคราะห์ ทักษะความสามารถของสมองซ้าย ขวา ตลอดทั้ง สุขภาพของร่างกาย เพื่อออกตารางพฤติกรรมสำหรับการสร้างคุณลักษณะนิสัย หรือ คุณสมบัติที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ 

1/1

MC_SpeedUP   Program

© 2018  M.I.S.S.Consult

The Professional of Psychometric tests & People Development Provider