Behavioral Consultation 

 

โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารดาวเด่นบนพื้นฐานการสร้างพฤติกรรมตามเป้าหมายองค์กรด้วยหลักการทางประสาทวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาผู้ทำงาน ทำให้เกิดการยอมรับและการเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างยั่งยืน

 

โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบครอบคลุมเป้าหมายได้อย่างเห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรม โปรแกรมการลงทุนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาศักยภาพบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงและโดดเด่น

 

Our Partner Success: PEPSICO

ฺBC Program: 

 

โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย โดยกำหนด เป้าหมายทางพฤติกรรม หรือ เป้าหมายทางสมรรถนะที่ต้องการ อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมกระบวนการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน และ สร้างการยอมรับ ตลอดทั้ง สร้างความรักในองค์กรอย่างเห็นผลสำเร็จได้จริง กระบวนการแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน

 

  1. Analysis Phase: กระบวนการประเมินเบื้องต้น เพื่อหาค่าตั้งต้นก่อนเข้าโปรแกรม โดยประเมินคุณลักษณะและคุณสมบัติเป้าหมาย ณ ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่คาดหวัง ทำให้ทราบระดับความแตกต่าง หรือ GAP ก่อให้เกิดการเข้าใจและสร้างการรับรู้ได้อย่างสอดคล้อง 

  2. Coaching & Developing Phase: กระบวนการพัฒนา ซึ่งรวมรูปแบบและเทคนิคที่ถูกคัดเลือกอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการนำไปใช้ได้อย่างประสบความสำเร็จจริงในการทำงานตามคุณลักษณะและเป้าหมายที่ถูกคาดหวัง

  3. Evaluation: กระบวนการติดตามผล และ ประเมินวัดผลการเปลี่ยนแปลง ทั้งในระหว่างการพัฒนาและ เสร็จสิ้นการพัฒนา เพื่อทำการสรุปค่าความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม 

  4. Follow up: กระบวนการติตดามผลสำเร็จ และ โปรแกรมแนะนำที่สามารถกระทำได้ต่อเนื่องสำหรับฝ่ายบุคคล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของผู้เข้าโปรแกรม

 

สนใจติดต่อที่ปรึกษา สำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและข้อมูลตัวอย่าง ที่ support@missconsult.com 

© 2018  M.I.S.S.Consult

The Professional of Psychometric tests & People Development Provider

BC Program

โปรแกรมสำหรับผู้บริหารดาวเด่นหรือกลุ่มศักยภาพสูง