ABOUT M.I.S.S.CONSULT

M.I.S.S.Consult  ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการพัฒนาศักยภาพบุคคล ถูกจัดตั้งภายใต้วัตถุประสงค์การบริการคุณภาพเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยหลักทางจิตวิทยา เพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้ทำงานตลอดถึงองค์กรธุรกิจ ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ มากกว่า 10 ปี

 

Our Strength:  M.I.S.S.Consult เน้นการให้บริการบนพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ และ การประเมินผลสำเร็จ ณ ศตวรรษที่ 21การลงทุนที่ประสบผลสำเร็จต้องสามารถประเมินวัดได้  เพราะทุกอย่างคือ การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง องค์กรและผู้ทำงานต่างต้องการ การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่สามารถตรวจสอบประเมินผลสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อตอบรับ และ สร้างการแข่งขันทางธุรกิจที่ดีที่สุด MissConsultให้บริการด้วยรูปแบบสินค้าและบริการบนพื้นฐาน...

  

  • Positive Psychology & Behavioral Science Focus

  • Neuroscience for People Development 

 

Our Policy: ทีมงาน MissConsult ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากแพทย์ทางด้านจิตเวท นักจิตวิทยา และ ผู้บริหารระดับสูง โดยได้รับใบรับรองคุณวุฒิจากสถาบันชั้นนำระดับสากล สำหรับการพัฒนาทางด้านบุคลากรและ ความเชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยา 

 

M.I.S.S.Consult บริหารงานภายใต้คำมั่นด้านคุณภาพสินค้าและบริการผ่านการรับประกันความพึงพอใจ 100% ...

  • The Trustable quality Tests & Services: คุณภาพของสินค้าและบริการของ MissConsult ที่เชื่อถือได้ โดยผ่านการประเมินตามมาตรฐานสากล และ ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรม และ รับรองคุณวุฒิจากสถาบันชั้นนำ

  • The Incredible Coaching Service Center: MissConsult ให้ความสำคัญกับความเข้าใจและการได้รับการบริการอย่างดีที่สุดผ่านศูนย์บริการให้คำแนะนำและคำปรึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

  • Convenient: ที่ MissConsult เราคำนึงถึงความสะดวกสบายและความง่ายต่อการใช้บริการ จึงจัดรูปแบบให้บริการมีทั้งส่วนที่เป็น ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย สามารถใช้บริการได้ทั้ง รูปแบบ เอกสาร อินเตอร์เนท หรือ ผ่านระบบโปรแกรม

 

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights) 

บริษัทฯขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซด์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซด์ของบริษัทนี้ เป็นงานอันได้รับ ความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท แต่เพียงผู้เดียว 

 

หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการ ใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่า โดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการ ตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที 

 

 


 

Featured Review

Neuroscience for Competency: บรรลุสมรรถนะผ่านหลักการทำงานของเส้นใยประสาท

November 17, 2015

1/10
Please reload

© 2018  M.I.S.S.Consult

The Professional of Psychometric tests & People Development Provider

MissConsult